Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
pro zákazníky weeMember
(Stav 07/2020)

Obsah

 1. Rozsah platnosti a smluvní partneři
 2. Registrace a uzavření smlouvy
 3. Platební styk, WEE
 4. Cashback
 5. Povinnosti zákazníka weeMember
 6. Porušení smlouvy, zneužití
 7. Záruka
 8. Ručení
 9. Nehmotné produkty, reklamní prostředky a ostatní příspěvky
 10. Délka trvání smlouvy a ukončení smlouvy, důsledky ukončení smlouvy
 11. Změny smluvních podmínek
 12. Ostatní dohody
 13. Platné právní předpisy a soudní příslušnost

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro zákazníky weeMember

(Stav 07/2020)

Skupina wee zprostředkovává elektronickou platformu (dále jen „obchodní prostor wee – __weeMarktplatz__“) online maloobchodníkům a maloobchodníkům v kamenných prodejnách (dále společně uváděným jako „__weePartneři__“) a zákazníkům (dále jen „__weeMember__“), kteří mohou společně profitovat z cashback systému firmy weeConomy. Cashback systém představuje systém zpětných úhrad (dále jen „__cashback__“), které zákazníci weeMember obdrží při zakoupení wee zboží a jiných služeb od weePartnerů prostřednictvím obchodního prostoru. Cashback může být v široké míře používán jako platební prostředek.

1. Rozsah platnosti a smluvní partneři

(1) Tyto VOP platí jen pro zapojení weePartnera do obchodního prostoru a cashback systému. Tyto VOP platí pro všechny účty, které budou zaregistrovány po on-line publikování, nebo již pro stávající účty, jejichž majitelé dodatečně souhlasili s jejich platností.

(2) Smluvním partnerem zákazníka weeMember je společnost weeConomy AG. Burgstrasse 8, 8280, Kreuzlingen, Švýcarsko. DIČ: CHE-114.819.805 (Úřad obchodního rejstříku v kantonu Thurgau), tel: + 41 71 688 6863, e-mail: info@wee.com (dále jen „__weeConomy__“).

(3) Předpokladem pro zapojení do obchodního prostoru weeMarktplatz a cashback systému je registrace a akceptace těchto VOP. Jakékoli odlišné podmínky weePartnera nebudou akceptovány.

2. Registrace a uzavření smlouvy

(1) Pro zapojení do obchodního prostoru wee a cashback systému je nutná registrace zákazníka weeMember a uznání těchto VOP. WeeMember se zaregistruje na webové stránce www.wee.com nebo ve weeAplikaci pro mobilní rádiové přístroje („__weeAplikace__“) zasláním vyplněného registračního formuláře. Zákazník je povinen vyplnit registrační formulář pečlivě a pravdivě.

(2) Oprávnění k registraci mají fyzické osoby, které dovršily 18 let a mají bydliště v Německu. Při registraci je nutné uvést následující informace:

 • příjmení, jméno, e-mailová adresa, datum narození, státní příslušnost a země bydliště,
 • přiložit kopii platného průkazu vlastníka (např. občanský průkaz; příslušníci třetích zemí v Evropské unii cestovní pas).

(3) Po odeslání vašeho přihlášení vám bude zaslán odkaz k potvrzení přihlášení na vámi zadanou e-mailovou adresu. Teprve až po potvrzení tohoto odkazu dochází k uzavření smlouvy mezi vámi a společností weeConomy, splní-li zájemce podmínky účasti pro weeServices. Všechny zadané údaje je možné kdykoliv změnit až do chvíle odeslání vašich přihlašovacích údajů.

(4) Společnost weeConomy zajistí dodržování povinností v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Detaily jsou uvedeny ve Směrnici o ochraně osobních údajů, kterou je třeba v rámci registrace potvrdit.

(5) Po dokončení registrace a akceptaci těchto VOP bude zákazníkovi weeMember přiděleno nepřenosné číslo zákazníka a v obchodním prostoru wee bude aktivován osobní účet zákazníka weeMember („mywee__“). Prostřednictvím oblasti weemy obdrží weeMember po zřízení platebního účtu u poskytovatele plateb (bod 3) přístup ke svému platebnímu účtu („__weeAccount") pro realizaci platebního styku. Zákazníci weeMember mohou se svým uživatelským účtem a heslem vstupovat do svých oblastí weemy přes aplikaci („weeApp"), která je k dispozici prostřednictvím systémů IOS a Android nebo prostřednictvím webové stránky www.wee.com. Zákazník weeMember získává současně přístup ke svému weeÚčtu prostřednictvím oblasti weemy. Uživatelské jméno a heslo budou určeny zákazníkem weeMember v rámci procesu registrace.

(6) Společnost weeConomy si vyhrazuje v jednotlivých případech právo odmítnout registraci zákazníka weeMember bez uvedení důvodu. Registrace v obchodním prostoru wee je pro zákazníka weeMember bezplatná.

(7) Namísto registrace má zákazník weeMember možnost také obdržet svou personalizovanou kartu zákazníka („__weeKartu__“). Ta obsahuje zákaznické číslo, které se následnou registrací přes weeAplikaci nebo webovou stránku stane nepřenosným. WeeKartou se může weeMember prokazovat u weePartnerů, aby získal nárok na WEE. Případně se může weeMember prokázat weeKartou, která je elektronicky uložená v weeAplikaci. V případě, že se weeMember nezaregistruje do třech měsíců od prvního použití karty, weeKarta ztrácí platnost. Případný kredit propadá po uplynutí zákonné promlčecí lhůty.

(8) Obdrží-li weeMember weeKartu s výše uvedeným kreditem, má na něj nárok, pokud se do tří měsíců od obdržení weeKarty zaregistruje. Kredit na weeKartě bude veden až do zaregistrování weeKarty na interním účtu a do té doby jej weeMember nebude moci použít. Po ukončení registrace se kredit připíše na weeÚčet zákazníka weeMember. Tento předem dobitý kredit nelze vyplatit.

(9) V případě, že nedojte k úplné a včasné registraci, bude výše uvedený kredit na weeKartách, které weePartneři rozdávají, vrácen zpět příslušnému weePartnerovi. V případě, že weeKarty vydala společnost weeConomy, bude kredit vrácen společnosti weeConomy.

3. Platební styk, WEE

(1) Platební styk pro cashback platby poskytuje licencovaná společnost pro poskytování platebních služeb Mangopay S.A. Luxemburg (dále jen „Mangopay“). K tomu je zapotřebí otevření platebního účtu u společnosti Mangopay, přičemž je nutná součinnost zákazníka weeMember. Detaily jsou uvedeny ve smluvních podmínkách společnosti Mangopay, které musí weePartner potvrdit. Při zřizování platebního účtu získává weePartner podporu společnosti Dedified Germany UG, Berlín (dále jen „Dedified“), přičemž je nutné také potvrdit smluvní podmínky této společnosti.

__(2) Zákazníci weeMember mohou účet weeAccount využívat pro platby všech druhů. Platby je možné realizovat pouze tehdy, má-li na weeÚčtu (weeAccount) kredit. Platební účty jsou vedeny ve WEE. Jedno WEE odpovídá jednomu euru resp. eurocentu. Předplacené kredity nejsou úročeny. __

(3) Zákazník weeMember uděluje při akceptaci těchto VOP souhlas s postoupením informací uvedených v bodě 2 (2) společnostem Dedified a Mangopay pro účely otevření platebního účtu.

PDF: FRAMEWORK AGREEMENT FOR PAYMENT SERVICES MANGOPAY

PDF: TERMS AND CONDITIONS DEDIFIED (GTC)

PDF: PRIVACY NOTICE

(4) Společnost weeConomy nemá jakýkoli přístup k účtu zákazníka.

4. Cashback

(1) Při koupi zboží a/nebo služeb u weePartnerů (dále jen „__základní obchod__“) obdrží weeMember WEE oproti předložení své weeKarty nebo weeAplikace. V kamenných základních obchodech dochází k dobropisování přímo ze strany weePartnera, u online obchodů dobropisuje cashback společnost weeConomy po připsání příslušné sumy cashbacku weePartnerem. V případě, že některá částka vyjde na tři nebo více desetinných míst, bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

(2) Předpokladem pro dobropisování WEE je uzavření základního obchodu u jednoho z weePartnerů. Výši dobropisovaného cashbacku určuje pro základní online obchody společnost weeConomy, u kamenných základních obchodů weePartner. Tyto jsou zveřejněny na webové stránce www.wee.com.

(3) Pro online nákupy u weePartnerů je cashback dobropisován nejprve na interním účtu a označen v oblasti weemy jako „nezpracovaný“. Konečné připsání proběhne připsáním platby weePartnera společnosti weeConomy.

(4) Společnost weeConomy si vyhrazuje požadovat WEE od weeMembra nebo si je zúčtovat s dobropisovanými nároky z dalších základních obchodů v následujících případech:

 • v případě porušení povinností zákazníka weeMember vyplývajících z těchto VOP nebo
 • v případě zneužití cashback systému.

5. Povinnosti zákazníka weeMember

Povinnosti zákazníka weeMember

(1) Jakékoli změny osobních údajů zákazníka weeMember musí weeMember bezodkladně oznámit společnosti weeConomy příslušným opravením dotčených údajů v jeho oblasti mywee.

(2) Zákazník weeMember je povinen svou oblast weemy chránit před neoprávněným přístupem ze strany třetích subjektů, údaje mít stále zabezpečené před ztrátou údajů a přístupové údaje, hesla, jakož i PIN pečlivě uchovávat a neposkytovat třetím stranám. Je povinen dodržovat všechny uvedené bezpečnostní pokyny, aby si zachoval své nároky v případě ztráty WEE.

(3) Zákazník weeMember je povinen bezodkladně oznámit ztrátu přístupových údajů nebo hesel nebo podezření ze zneužití svého weeÚčtu.

6. Porušení smlouvy, zneužití

(1) Zákazník WeeMember je povinen odstranit porušování smluvních podmínek nebo ustanovení kogentního práva bezodkladně po oznámení, nejpozději však do 14 dnů od vyzvání ze strany společnosti weeConomy.

(2) Zákazník weeMember ručí za škody, které musí být kompenzovány v souladu se všeobecnými ustanoveními a které společnosti weeConomy vzniknou zaviněným porušením smluvních ustanovení nebo ustanovení kogentního práva ze strany zákazníka weeMember; toto zahrnuje především a zejména neoprávněné použití (zneužití) weeKarty / weeAplikace a souvisejících přístupových údajů.

7. Záruka

(1) Společnost weeConomy se vůči zákazníkovi weeMember zavazuje provozovat obchodní prostor wee v souladu s ustanoveními této smlouvy a odpovídající péčí a snažit se o stálou a bezproblémovou dostupnost svých služeb.

(2) Společnost weeConomy nepřebírá odpovědnost za stálé a bezporuchové fungování služeb ani za konkrétní přenosové rychlosti, neustálou dostupnost webové stránky www.wee.com, třetími stranami nebo jinými weePartnery vytvořené respektive u nich dohledatelné obsahy a výkony, absolutní ochranu obchodního prostoru wee před nedovolenými zásahy, ochranu před škodlivým softwary, viry, spamy, trojskými koni, phishingovými útoky a jinou kriminální činností třetích stran a neodpovídá ani za ztrátu údajů v důsledku poruch.

(3) Pro případnou realizaci technických opatření (server, limity kapacity, údržba, bezpečnost, aktualizace aplikací atd.) si společnost weeConomy vyhrazuje právo na dočasné omezování svých služeb. Společnost weeConomy upozorní zákazníky weeMember nejpozději týden před takovým omezením.

(4) Společnost weeConomy nezaručuje, že konkrétní zboží a služby weePartnerů bude možné v určitém čase zakoupit nebo že určití obchodníci budou zaregistrováni v systému obchodního prostoru wee nebo že v něm zůstanou zaregistrovaní nebo že v obchodním prostoru wee bude nebo zůstane zaregistrován určitý počet weePartnerů. Společnost weeConomy dále nezaručuje, že cashback poskytovaný ze strany weePartnera bude vždy poskytován ve stejné výši, nebo že se cashback systém bude vztahovat na veškeré zboží a služby weePartnera.

8. Ručení

(1) Společnost weeConomy ručí za škody, které budou zákazníkovi weeMember způsobeny společností weeConomy, zákonným zástupcem nebo asistenty při poskytování plnění společností weeConomy jen v případě, že by tyto škody byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výjimkou z tohoto omezeného ručení jsou škody z titulu újmy na životě, na těle nebo na zdraví, jakož i porušení základních povinností. K základním povinnostem patří také povinnosti, jejichž porušení by ohrozilo příslušný účel smlouvy, a na jejichž plnění se proto může zákazník weeMember oprávněně spolehnout.

(2) Společnost weeConomy nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí ani za obsah, správnost, úplnost či aktuálnost inzerátů (včetně dostupnosti produktů a služeb) publikovaných weePartnery, ani za realizaci, plnění či vynutitelnost smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodního prostoru wee s weePartnerem. Společnost weeConomy neručí ani za zboží a služby nabízené v obchodním prostoru wee (buď z titulu záruky, ručení nebo náhrady škody, ručení za zboží, ani z titulu jiných zákonných ustanovení).

(3) Smlouvy uzavírané v souvislosti s koupí jsou realizovány výlučně mezi weeMembrem a weePartnery. Publikované inzeráty nesmí být v žádném případě chápány jako nabídka společnosti weeConomy. V souvislosti s koupí není společnost weeConomy ani makléřem ani zástupcem weePartnerů, ani kupujícím či předávajícím zboží a služby, které jsou nabízené prostřednictvím obchodního prostoru wee ke koupi. Za obsah publikovaných textů, plnění zákonných označovacích povinností, kogentních zákonných informačních a potvrzujících povinností v prodeji na dálku, informační povinnosti ohledně zákonného práva na odstoupení od smlouvy a obsah obchodních podmínek jsou odpovědní výlučně weePartneři.

9. Nehmotné produkty, reklamní prostředky a ostatní příspěvky

(1) Veškerá práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv, patentů, značek, názvů domén atd., bez ohledu na to, zda jsou zaregistrované či nikoliv) zůstávají ve vlastnictví společnosti weeConomy nebo poskytovatele licence.

(2) Loga, značky, texty a ostatní obsahy na webové stránce www.wee.com nebo ve weeAplikaci jsou chráněné z hlediska práv na ochranné značky a autorských práv. WeePartneři nesmí materiály, obsahy nebo značky skupiny weeGruppe porovnávat – kompletně ani částečně – ani je žádným způsobem ani v žádné formě používat, především je nesmí rozmnožovat, šířit, prodávat, poskytovat k nim licence, distribuovat, kopírovat, publikovat, streamovat, veřejně uvádět, přenášet, obnovovat, měnit, zpracovávat, překládat, upravovat, ani jiným způsobem neoprávněně užívat jen v případě, že společnost weeConomy předem výslovně souhlasila s používáním.

(3) Všechny prezentační, reklamní, školící a filmové materiály atd. (včetně fotografií) skupiny weeGruppe jsou autorsky chráněné. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti weeConomy nesmí být v jakékoli formě zákazníkem weeMember zneužívány, především nesmí být rozmnožovány, šířeny, veřejně zpřístupňovány nebo zpracovávány – kompletně ani jednotlivé části.

10. Deaktivace

Pokud nebudou po dobu více než dvanácti po sobě jdoucích měsíců zaregistrovány na weeÚčtu (weeAccount) zákazníka weeMember žádné aktivity a pokud na weeÚčtu nebude žádný kredit, bude daný weeÚčet deaktivován. WeeMember obdrží příslušné informace nejpozději měsíc předem.

11. Délka trvání a ukončení smlouvy, důsledky ukončení smlouvy

(1) Smlouva uzavřená mezi weePartnerem a společností weeConomy se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smlouva končí automaticky v následujících případech:

 • ukončením smluvního vztahu s poskytovatelem plateb;
 • ukončením smluvního vztahu se společností Dedified, pokud nebudou služby poskytované společností Dedified nahrazeny jinou společností;
 • smrtí zákazníka weeMember.

(3) Zákazník weeMember může smlouvu vypovědět řádnou výpovědí k poslednímu dni v měsíci s výpovědní lhůtou 14 dní. Textová forma je dostačující.

(5) Obě strany mají v případě závažných důvodů právo na okamžité / mimořádné vypovězení smlouvy.

(a) Důležité důvody společnosti weeConomy k okamžitému / mimořádnému vypovězení smlouvy:

(i) existují-li náznaky, že weeMember využívá služby společnosti weeConomy pro účely, které jsou v rozporu se smlouvou;

(ii) nařídí-li právoplatně příslušný soud nebo úřad společnosti weeConomy, aby již neposkytovala služby weeMemberovi;

(iii) existuje-li důvod předpokládat, že weePartner při uzavření smlouvy uvedl nesprávné nebo neúplné údaje;

iv) vyžádají-li to převažující veřejné zájmy;

(vi) vracejí-li se písemnosti a zásilky určené pro zákazníka weeMember zpět s poznámkou „přestěhovaný“, „zemřel“, „nepřevzato“, „adresát neznámý“ apod. a weeMember chybné údaje neopraví ani na základě výzvy do 30 dní;

vii) weeMember včas nesplní svou povinnost odstranit porušení v souladu s bodem 6 (1) těchto VOP nebo po porušení povinnosti dojde později k tomu jistému nebo porovnatelnému zaviněnému porušení;

vii) pokud weeMember nesouhlasí se změnou smluvních podmínek;

(b) Důležité důvody weeMembera k okamžitému / mimořádnému vypovězení smlouvy:

i) zapřičiní-li společnost weeConomy závažné porušení smlouvy a neustále v tom pokračuje, aniž by porušení odstranila, a to i přes přiměřené písemné napomenutí ze strany weeMembera;

ii) bude-li vůči společnosti weeConomy zahájeno insolvenční řízení, které bude zrušeno z důvodu nedostatku majetku, společnost weeConomy se stane insolventní nebo bude v rámci exekuce vydáno příslušné prohlášení o platební neschopnosti.

(5) V případě ukončení smlouvy bude weeÚčet (weeAccount) poskytovatelem plateb zrušen a stávající kredit zákazníka weeMember bude vyplacen se srážkou případných poplatků Mangopay na bankovní účet, který weeMember uvede.

12. Změny smluvních podmínek

(1) Společnost weeConomy si vyhrazuje právo kdykoliv změnit smluvní podmínky, je-li to zdůvodněno oprávněnými zájmy společnosti weeConomy. Změny budou zákazníkovi weeMember oznámeny ze strany společnosti weeConomy nejpozději 30 dní před okamžikem nabytí platnosti s upozorněním na dotčená ustanovení.

(2) Změny se považují za akceptované, pokud společnost weeConomy neobdrží žádnou námitku ze strany weeMembra (zaslanou na kontaktní údaje uvedené v bodu 1 (2) těchto VOP) do okamžiku, kdy navrhované změny vstoupí v platnost. Na tuto skutečnost upozorní společnost weeConomy zákazníka weeMember ve své nabídce na změnu podmínek. Kromě toho zveřejní weeConomy porovnání změn dotčených ustanovení VOP, jakož i úplné znění nových VOP na své internetové stránce a pošle je zákazníkovi weeMember způsobem uvedeným v bodě 12 (1) těchto VOP.

(3) WeeMember musí akceptovat změny smluvních podmínek z technických a provozních důvodů, pokud jsou tyto pro zákazníka weeMember výhodné, nebo pokud způsobí byť i jen zanedbatelné omezení plnění, aniž by tím byla dotčena závažná ustanovení smluvního vztahu. Dále jsou dovoleny změny, které jsou potřebné v důsledku zákonných předpisů (např. zákon o praní špinavých peněz, právo na dohled, daňové zákony atd.) nebo nařízení soudu.

13. Ostatní ustanovení

(1) Společnost weeConomy komunikuje se zákazníkem weeMember zásadně e-mailem nebo zveřejněním pokynů na aktuální webové stránce.

(2) Vedlejší dohody, změny nebo doplnění k těmto VOP, především ustanovení nebo jiné smluvní dokumenty, vyžadují pro svou právní účinnost textovou formu, s výhradou ustanovení v bodě 11 těchto VOP, jakož i přísnějších zákonných předpisů. Totéž platí i pro ustanovení, kterým se potřeba textové formy ruší.

(3) Společnost weeConomy si výslovně vyhrazuje právo využívat při plnění svých povinností z této smlouvy třetí strany nebo přenést obchodní činnosti kompletně nebo částečně na třetí strany. Společnost weeConomy může kromě toho převést smlouvu na třetí stranu bez souhlasu weePartnera.

(4) WeeMember může převádět jednotlivá nebo všechna práva a povinnosti z této smlouvy na třetí strany výlučně na základě písemného souhlasu společnosti weeConomy.

(5) Tyto VOP byly vyhotoveny v německém jazyce. V případě potřeby výkladu je směrodatné znění v německém jazyce. Jakékoli překlady VOP slouží pouze jako pomůcka pro čtení a nemá žádnou právní závaznost.

(6) V případě, že se stane jedno či vícero ustanovení těchto VOP neúčinnými, nebude to mít vliv na účinnost ostatních ustanovení a všech smluv uzavřených v souladu s těmito VOP. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným ustanovením, jehož význam bude odpovídat významu ustanovení původního. Totéž platí obdobným způsobem i pro neobsažená ustanovení.

14. Platné právní předpisy a soudní příslušnost

(1) Smluvní vztah mezi společností weeConomy a weePartnerem, včetně těchto VOP, podléhá výlučně švýcarskému právu s vyloučením jeho kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(2) Soudní příslušnost se řídí podle příslušných platných zákonných ustanovení.