Algemene voorwaarden
voor weeMember
(Vanaf 07.2020)

Tabel

 1. Werkingsgebied en contractuele partners
 2. Registratie en afsluiten van het contract
 3. Betalingstransacties WEE
 4. Cashback
 5. Verplichtingen van het weeMember
 6. Contractbreuk, Misbruik
 7. Garantie
 8. Aansprakelijkheid
 9. Immateriële eigendom, reclamemateriaal en andere diensten
 10. Deactivering
 11. Duur en beëindiging van het contract, gevolgen van opzegging
 12. Wijziging van de voorwaarden van het contract
 13. Andere afspraken
 14. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

Algemene voorwaarden voor weeMember

(Vanaf 07.2020)

De weeGroup verbindt via een elektronisch platform (hierna "weeMarketplace" genoemd) online- en stationaire detailhandelaren (hierna gezamenlijk "weePartners" genoemd) met klanten (hierna "weeMembers" genoemd), die tegelijkertijd kunnen profiteren van het weeConomy-cashbacksysteem. Het cashbacksysteem bestaat uit terugbetalingen (hierna "cashback" genoemd) die weeMembers ontvangen wanneer zij via de weeMarketplace goederen of andere diensten van weePartners kopen. De cashback kan op vergaande wijze gebruikt worden als betaalmiddel.

1. Werkingsgebied en contractuele partners

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van een weeMember aan weeMarketplace en het cashbacksysteem. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts die zijn geregistreerd vanaf de hierboven vermelde datum van online publicatie of reeds bestaande accounts waarvan de houders hebben ingestemd met hun geldigheid.

(2) De contractuele partner van weeMembers is weeConomy AG, Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen, Zwitserland, handelsregisternummer (UID): CHE-114.819.805 (Commercial Register Office of the Canton of Thurgau), Tel: + 41 71 688 6863, Service-Hotline: +49 89 24 88 916-150, E-Mail: info@wee.com (hierna "weeConomy" genoemd).   (3) Voorwaarde voor deelname aan de wee-Marketplace en het cashback-systeem-systeem is de registratie en erkenning van deze AV door de belanghebbende. Tegenstrijdige voorwaarden van de weeMembers worden niet geaccepteerd.

2. Registratie en afsluiten van het contract

Deelname aan het weeMarketplace- en Cashback-systeem-System vereist registratie van de weeMember en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De weeMember wordt geregistreerd via de website www.wee.com of via de wee app op mobiele telefoons (de "weeApp") door het indienen van het ingevulde registratieformulier. De weeMember moet het inschrijfformulier zorgvuldig en naar waarheid invullen.

(2) Personen die 18 jaar oud zijn en in Nederland wonen, hebben het recht zich te registreren. Voor registratie zijn de volgende gegevens vereist:

 • naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en land van verblijf;
 • kopie van een geldige officiële identiteitskaart van de houder (bijv: identiteitskaart, paspoort voor onderdanen van derde landen in de Europese Unie).

(3) Na het verzenden van uw inschrijving ontvangt u eerst een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres, die een link bevat om de registratie te bevestigen. Alleen via deze link wordt een contract gesloten tussen u en weeConomy, voor zover u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan weeServices. Totdat u uw inloggegevens verzendt kunt u uw gegevens te allen tijde wijzigen.

(4) weeConomy zal ervoor zorgen dat de verplichtingen van de basisregels inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Details zijn vastgelegd in het privacybeleid, waarvan tijdens het regiestratieproces kennis kan worden genomen.

(5) Na voltooiing van de registratie en aanvaarding van deze AV wordt een niet-overdraagbaar klantnummer toegewezen aan het weeMember en wordt de persoonlijke rekening van de weeMember ("weemyBereich") geactiveerd op de weeMarketplace. Via weemyBereich ontvangt de weeMember na het aanmaken van de betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder (Art.3) toegang tot zijn betaalrekening ("weeAccount)) voor de verwerking van betalingstransacties. weeMembers kunnen met hun gebruikersnaam en wachtwoord via een app (de "weeApp"), die beschikbaar is voor IOS en Android, of via de website www.wee.com toegang krijgen tot hun weemyBereich . Via weemyBereich krijgt de weeMember ook toegang tot zijn weeaccount. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden bepaald door het weeMember tijdens het registratieproces.

(6) weeConomy behoudt zich het recht voor om de registratie van een weeMembers in individuele gevallen te weigeren zonder opgave van redenen. Registratie op de weemarketplace is gratis voor weeMembers.

(7) In plaats van te registreren, is het voor weeMember ook mogelijk eerst een persoonlijke klantenkaart (de "weeCard") te ontvangent. Deze is voorzien van een klantnummer, dat bij daaropvolgende registratie via de weeApp of de website niet meer overdraagbaar is. Met de weeCard kan het weeMember zich legitimeren als weeMember bij de weePartner om WEE’s te ontvangen. Als alternatief kan het weeMember zich legitimeren met een weeCard die elektronisch is opgeslagen op de weeApp. Indien de weeMember zich niet binnen drie maanden na het eerste gebruik van de kaart registreert, is de weeCard niet meer geldig. Bestaande creditsaldi vervallen na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

(8) Ontvangt de weeMember een weeCard met reeds aanwezig saldo dan heeft hij alleen recht op het saldo van de weeCard als hij zich registreert op de weeMarketplace binnen drie maanden na ontvangst van de weeCard. Totdat de registratie is voltooid wordt het saldo geboekt op een interne rekening en is het niet beschikbaar voor het weeMember . Nadat de registratie is voltooid, wordt een tegoed bijgeschreven op de weeAccountvan de weeMember. Een vooraf geladen tegoed kan niet worden uitbetaald.

(9) Indien de volledige registratie niet tijdig wordt voltooid wordt een eventueel aanwezig creditsaldo op weeCards, uitgegeven door weePartners, teruggegeven aan de betrokken weePartner. Als de weeCards zijn uitgegeven door weeConomy, zal het krediet worden teruggegeven aan weeConomy.

3. Betalingsverkeer, WEE

(1) Cashback betalingen worden uitgevoerd door een gelicentieerde betalingsdienst, Mangopay S.A. Luxembourg (hierna "Mangopay"). Dit vereist de opening van een betaalrekening bij Mangopay, waaraan de weeMembers moeten meewerken. Details zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Mangopay, die moeten worden erkend door de weePartner. Bij het openen van de betaalrekening worden weePartners ondersteund door het dedified Germany UG, Berlijn (hierna"dedified" genoemd, waarvan de algemene voorwaarden ook moeten worden erkend.

(2) Het weeAccount kan op grote schaal worden gebruikt door weeMembers voor allerlei betalingen. Betalingen kunnen alleen worden gedaan als het wee-Account een saldo heeft. De betalingen vinden plaats met WEE. Een WEE is een euro respectievelijk eurocent. Saldi zijn niet rentedragend.

(3) De weeMember gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en geeft zijn of haar toestemming voor de overdracht van de informatie in artikel 2, lid 2, aan dedified en Mangopay met het oog op het openen van een betaalrekening.

PDF: FRAMEWORK AGREEMENT FOR PAYMENT SERVICES MANGOPAY

PDF: TERMS AND CONDITIONS DEDIFIED (GTC)

PDF: PRIVACY NOTICE

(4) weeConomy heeft geen toegang tot de weeMember-account

4. Cashback

De weeMember ontvangt bij overlegging van zijn weeCard of weeApp WEE’s bij de aankoop van goederen en/of diensten bij weePartners. In het geval van stationaire basistransacties wordt het krediet rechtstreeks door de weePartner verstrekt; in het geval van online transacties wordt het krediet door weeConomy verstrekt na ontvangst van de betaling van het corresponderende cashbackbedrag door de weePartner. Bedragen met drie of meer decimalen worden naar boven afgerond op de tweede decimaal.

(2) Een voorwaarde voor de creditering van WEE is de afronding van een basistransactie bij een weePartner. De hoogte van het tegoed wordt bepaald door weeConomy voor online shops en door de weePartner voor stationaire shops en wordt gepubliceerd op de website www.wee.com.

(3) In het geval van onlineaankopen bij weePartners wordt de cashback in eerste instantie voorlopig bijgeschreven op een interne rekening en gemarkeerd als 'hangend' in het weemyBereich. Het definitieve tegoed wordt verstrekt wanneer de weePartner betaling heeft ontvangen van weeConomy.

(4) In de volgende gevallen behoudt weeConomy zich het recht voor WEE terug te vorderen van de weeMember of te verrekenen met kredietvorderingen van andere basistransacties:

 • in geval van schending van de verplichtingen van het weeMember van deze AV of
 • in geval van misbruik van het cashbacksysteem.

5. Verplichtingen van het weeMembers

(1) Wijzigingen in de persoonsgegevens van de weeMember moeten onmiddellijk aan weeConomy worden gemeld door de relevante gegevens in zijn weemyBereich aan te passen.

(2) De weeMember moet zijn weemyBereich beschermen tegen onrechtmatige toegang door derden, door regelmatig gegevens te beveiligen tegen gegevensverlies en om zorgvuldig toegangsgegevens, wachtwoorden en PINCODE's te bewaren en niet door te geven aan derden. Om eventuele claims in geval van verlies van WEE te waarborgen, moet hij voldoen aan alle veiligheidsinstructies die voor dit doel zijn gepubliceerd.

(3) De weeMember is verplicht het verlies van toegangsgegevens of wachtwoorden of tekenen van misbruik van zijn wee-account onmiddellijk te melden.

6. Inbreuk, Misbruik

De weeMember moet schendingen van contractuele bepalingen of bepalingen van dwingend recht onmiddellijk na kennisname, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het verzoek van weeConomy daartoe, herstellen.

(2) weeMembers zijn aansprakelijk voor schade die volgens algemene bepalingen kan worden vergoed en die door weeConomy wordt geleden als gevolg van een verwijtbare schending van contractuele bepalingen of bepalingen van dwingende wetgeving door het weeMember; dit omvat met name het misbruik van de weeCard /weeApp en de toegangsgegevens daarvan.

7. Garantie

weeConomy verplicht zich ertoe naar weeMembers met de nodige zorg te werken aan het cashback-systeem en de wee-Marketplace, in overeenstemming met de bepalingen van dit contract, en met de nodige zorgvuldigheid te beheren en zich in te spannen om ervoor te zorgen dat zijn diensten te allen tijde en in perfecte staat beschikbaar zijn.

(2) weeConomy garandeert geen continuïteit en ononderbroken werking van haar diensten, zoals voor bepaalde zendtijden en snelheden, de constante toegankelijkheid van de website www.wee.com, content gemaakt door derden of weePartners of bij hen verkrijgbaar en goederen en diensten die bij hen kunnen worden aangeschaft, absolute bescherming van hun marktplaats tegen ongeoorloofde toegang, bescherming tegen kwaadaardige software, virussen, spammen, Trojaanse paarden, phishing-aanvallen en andere criminele handelingen door derden, alsmede gegevensverlies als gevolg van storingen.

(3) WeeConomy behoudt zich het recht voor om haar diensten tijdelijk te beperken voor de mogelijke uitvoering van technische maatregelen (met name met betrekking tot servers, capaciteitslimieten, onderhoud, beveiliging, app-updates). weeConomy zal weeMembers ten minste een week voor een dergelijke beperking op de hoogte brengen.

(4) weeConomy garandeert op geen enkel moment dat bepaalde goederen of diensten beschikbaar zijn bij weePartners of dat bepaalde handelaren verbonden zijn of blijven aan de wee-Marketplace, of dat een bepaald aantal weePartners verbonden zijn met of verbonden blijven met het cashback systeem.

8. Aansprakelijkheid

WeeConomy is alleen aansprakelijk voor schade die een weeMember is toegebracht door weeConomy, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van weeConomy in geval van opzet en grove nalatigheid. Uitgesloten van deze beperking van de aansprakelijkheid zijn schade als gevolg van letsel aan het leven, lichaam of gezondheid, alsmede schending van de kardinale plichten. De kardinale verplichtingen omvatten verplichtingen waarvan de schending het desbetreffende doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen en op wiens nakoming weeMember zich daarom rechtmatig kan beroepen.

(2) weeConomy neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit (inclusief de beschikbaarheid van producten en diensten) van de door de weePartners gemaakte advertenties, noch voor het creëren, uitvoeren of afdwingen van een contract dat via weeMarketplace met een weePartner is aangegaan. weeConomy is ook niet aansprakelijk voor de producten en diensten die op de de weeMarketplace worden aangeboden ( noch uit een oogpunt van garantie, schadevergoeding, productaansprakelijkheid of andere wettelijke bepalingen)

(3) Contracten in verband met de aankooptransactie worden uitsluitend en rechtstreeks gesloten tussen weeMembers en de weePartners. In geen geval vormt de geplaatste conten een aanbod van weeConomy. In het bijzonder zijn weePartners als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de displayteksten, de nakoming van de wettelijke etiketteringsverplichtingen, de verplichte wettelijke informatie- en bevestigingsverplichtingen bij verkoop op afstand, de verplichting om informatie te verstrekken over het wettelijke heroepingsrecht en de inhoud van hun algemene voorwaarden.

9. Immateriële eigendom, reclamemateriaal en andere diensten

(1) Alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken, domeinnamen,enz., al dan niet geregistreerd) blijven eigendom van weeConomy of haar licentiegevers.   (2) Logo's, handelsmerken, teksten en andere inhoud op de website www.wee.com of op de weeApp, en de weeApp zelf, worden beschermd door handelsmerken en auteursrechten. weeMembers mogen het materiaal, de inhoud of de handelsmerken van de weeGroup, geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor hun eigen doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, distributie, verkoop, licentiëring, distributie, kopiëren, publicatie, streaming, openbare uitvoering of weergave, transmissie, verlenging, wijziging, bewerking, vertaling, aanpassing of ander ongeoorloofd gebruik, alleen als weeConomy vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met dit gebruik.

(3) Alle presentatie-, reclame-, trainings- en filmmateriaal, enz. (inclusief foto's) van weeGroup zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen door weeMembers noch geheel noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van weeConomy, en mogen met name niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, openbaar gemaakt of bewerkt.

10. Deactivering

Als er gedurende meer dan twaalf achtereenvolgende maanden geen enkele activiteit op zijn/haar weeAccount is geconstateerd en als er geen tegoeden meer op zijn/haar weeAccount staan, wordt de weeAccount gedeactiveerd. De weeMember wordt hiervan ten minste een maand van tevoren op de hoogte gesteld.

11. Duur en beëindiging van het contract, gevolgen van opzegging

De overeenkomst tussen weeMember en weeConomy wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

(2) Het contract eindigt automatisch in de volgende gevallen:

 • na beëindiging van de contractuele relatie met de betalingsdienstaanbieder;
 • met de beëindiging van de contractuele relatie met dedified, tenzij de diensten van dedified worden vervangen door een andere onderneming;
 • bij overlijden van de weeMember.

(3) Het contract kan door het weeMember worden opgezegd, met een opzegtermijn van 14 dagen, aan het einde van de maand. Tekstvorm is voldoende.

(4) Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen indien er belangrijke redenen zijn.

(a) Een belangrijke reden voor weeConomy is in het bijzonder als:

i) er aanwijzingen zijn dat het weeMember de diensten van weeConomy voor niet-contractuele doeleinden gebruikt;

ii) een bevoegde rechterbank of autoriteit een juridisch bindend bevel uitvaardigt de diensten niet meer aan het weeMember te verlenen;

iii) er reden is om aan te nemen dat het weeMember onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt op het moment van de sluiting van de overeenkomst;

iv) er dwingende redenen van algemeen belang zijn;

v) documenten en mailings die naar de weeMember worden gestuurd, worden teruggestuurd met de woorden " verhuisd ", " overleden ", " niet aanvaard ", " onbekend " of gelijkaardig, en de weeMember corrigeert de foutieve gegevens niet binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek.;

vi) de weeMember niet tijdig voldoet aan zijn of haar verplichting om de situatie te verhelpen overeenkomstig artikel 6, lid 1, van deze algemene voorwaarden, of dat dezelfde of een vergelijkbare verwijtbare tekortkoming zich op een later tijdstip na de plichtsverzuim opnieuw voordoet;

vii) indien de weeMember bezwaar maakt tegen een wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst;

(b) Voor het weeMember is er een belangrijke reden, met name als

i) weeConomy pleegt een voortdurende wezenlijke contractbreuk en slaagt er niet in deze binnen een redelijke termijn te verhelpen, ondanks het feit dat hij een schriftelijke kennisgeving van de weeMember heeft ontvangen.;

ii) tegen weeConomy een insolventieprocedure wordt geopend, of dat de procedure wordt afgewezen bij gebrek aan activa, of dat weeConomy insolvent wordt, of dat tijdens de executieprocedure een insolventieverklaring wordt afgelegd.

(5) Na beëindiging van het contract wordt het wee-Account opgezegd door de betalingsdienstaanbieder en wordt een bestaand saldo van het weeMember uitbetaald op de door hem aangegeven bankrekening, waarbij eventuele kosten van Mangopay worden afgetrokken.

12. Wijziging van de voorwaarden van het contract

weeConomy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het contract te allen tijde te wijzigen indien legitieme belangen van weeConomy dit rechtvaardigen. weeConomy stelt de weeMembers ten minste 30 dagen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, op de hoogte van de wijzigingen en geeft aan om welke bepalingen het gaat.

 1. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard indien bij weeConomy (op de contactgegevens in artikel 1, lid 2, van deze AV) vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding geen bezwaar van de weeMember heeft ontvangen. weeConomy zal de weeMember hiervan op de hoogte stellen in het wijzigingsvoorstel. Bovendien zal weeConomy een vergelijking van de bepalingen waarop de wijziging van de AV betrekking heeft, alsook de volledige versie van de nieuwe AV op haar website publiceren en aan de weeMember meedelen op de wijze die in artikel 12, lid 1, van deze AV is bepaald.

(3) De weeMember aanvaardt wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst om technische en operationele redenen, voorzover deze gunstig zijn voor het weeMember of resulteren in een verwaarloosbare vermindering van de dienst zonder afbreuk te doen aan de essentiële bepalingen van de contractuele relatie. Bovendien zijn wijzigingen die noodzakelijk worden als gevolg van wettelijke vereisten (bijvoorbeeld MLA, toezichtrecht, belastingrecht, enz.) of gerechtelijke bevelen toegestaan.

13. Overige afspraken

weeConomy communiceert in principe met de weeMembers via e-mail of via de publicatie van aankondigingen op de website.

(2) Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden, bijzondere bepalingen of andere contractuele documenten vereisen een schriftelijke vorm die onderworpen is aan de bepalingen van artikel 11 van deze AV, alsmede strengere wettelijke bepalingen inzake hun rechtsgeldigheid. Dit geldt ook voor de ontheffing van de schriftelijke vormvoorschriften.

(3) weeConomy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden te betrekken om aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen of om de activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. weeConomy kan de overeenkomst ook aan derden overdragen zonder toestemming van het weeMember.

(4) De weeMember mag individuele of alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst pas na de schriftelijke toestemming van weeConomy aan derden overdragen.

(5) Deze algemene voorwaarden zijn in het Duits opgesteld. De Duitse taal is relevant voor eventuele interpretaties die nodig kunnen zijn. Elke vertaling is voor de doeleinden slechts van verklaring zonder enige wettelijke verplichting.

(6) Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling naar de geest. Dit geldt dienovereenkomstig voor lacunes in de regelgeving.

14. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

De contractuele relatie tussen weeConomy en het weeMember, met inbegrip van deze AV, valt uitsluitend onder het Zwitserse recht, met uitsluiting van de conflictregels en met uitsluiting van het recht van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen.

 1. De plaats van jurisdictie wordt beheerst door de toepasselijke wettelijke bepalingen.