Deklaracja o ochronie danych
www.wee.com
Stan na dzień: Czerwiec 2018 r.

1. O co chodzi? Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Spółka weeMarketplace AG, Burgstrasse 8, CH- 8280 Kreuzlingen (zwana także „__weeMarketplace__”, „__my__”, „__nas__”) oferuje swoim klientom („__Klienci wee__”) po odrębnej rejestracji przy użyciu aplikacji ( „__weeApp__”) i/lub karty („__weeCard__”; weeApp oraz weeCard zwane razem również „__narzędzia cashback wee__”) możliwość skorzystania w związku z kupnem towarów i usług u określonych przedsiębiorstw partnerskich weeMarketplace („__Partnerzy wee__”; Klienci wee oraz Partnerzy wee zwani razem lub pojedynczo także „__Użytkownikami__”) określonych usług cashback („__wee Cashback__”). Więcej informacji na temat wee cashback otrzymają Państwo w naszych ogólnych Warunkach Handlowych na stronie internetowej www.wee.com („__strona internetowa__”; weeApp oraz Strona internetowa zwane dalej razem także „__usługi__”).

Niniejsza deklaracja o ochronie danych obowiązuje dla przetwarzania danych osobowych przez nas w związku z aplikacją weeApp, weeCard, stroną internetową oraz dla Klientów wee jak również dla Partnerów wee (o ile w przypadku Partnerów wee chodzi o osobę fizyczną) lub dla konsultantów i osób ds. kontaktów Partnerów wee.

W kontekście prawnej ochrony danych Administratorem w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („__RODO__”) w związku z weeMarktplatz jesteśmy my (weeMarketplace).

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu?

2.a Korzystanie ze Strony internetowej do celów informacyjnych

W przypadku korzystania ze Strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, a więc jeżeli Użytkownicy nie przekazują nam aktywnie informacji za pośrednictwem strony internetowej, nie pobieramy danych osobowych – o ile nie wynika inaczej z pozostałych informacji niniejszej Deklaracji o ochronie danych, z wyjątkiem danych przekazywanych automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika, aby umożliwić wizytę na stronie internetowej. Obejmują one np.:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie;
 • data i godzina dostępu;
 • każdorazowy transfer danych.

Tych danych z założenia nie możemy przypisać do określonych osób. Wyżej wymienione przetwarzanie danych odbywa się jedynie w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (ustanowienie połączenia).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych dot. tej strony internetowej zawiera punkt 3.a oraz 3.b.

2.b Nawiązanie kontaktu, zapytania kontaktowe

Jeżeli Użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem tego serwisu, jego dane przekazane w trakcie nawiązania kontaktu zostaną użyte do udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Na stronie internetowej jest udostępniony np. formularz kontaktowy, którego można użyć do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik prześle nam tą drogą zapytanie, wtedy dane wprowadzone do maski danych wejściowych zostaną przekazane do nas i zapisane. Ponadto w momencie wysłania odpowiedniego zapytania kontaktowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną zapisane data i godzina odpowiedniego zapytania. Wyżej wymienione dane będą używane wyłącznie do celu przetwarzania określonych zapytań kontaktowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dot. tej usługi zawiera punkt 3.

2.c Rejestracja jako Klient wee; rejestracja jako Partner wee

Aby Klienci wee mogli korzystać z platformy weeMarktplatz oraz narzędzi wee, w ramach procesu rejestracji przekażą nam imię i nazwisko oraz adres e-mail. Aby można było skorzystać z możliwości wypłaty na platformie weeMarktplatz (wypłata wee w określonej walucie krajowej), przekażą nam ponadto swoją datę urodzenia, adres oraz dane bankowe. Z tych danych korzystamy, aby móc udostępnić Klientom wee funkcje narzędzi wee (np. aby móc założyć odpowiednie konto wee lub (w przypadku danych bankowych), aby dokonać odpowiednich wypłat w związku z platformą weeMarktplatz. Ponadto w ramach rejestracji dla każdego Klienta wee wygenerujemy nieprzenoszalny numer klienta („ID użytkownika”) (ID użytkownika to numer stosowany do celów identyfikacyjnych, szczególnie w związku z korzystaniem z platformy weeMarktplatz oraz narzędzi wee przez Partnerów wee (por. także punkt 2.d). Ostatecznie dane dostępu do konta wygenerowane przez Klienta wee w ramach procesu rejestracji (adres e-mail oraz hasło) zostaną zamieszczone w naszych systemach, aby Klient wee miał dostęp do swojego specyficznego konta.

Aby jako autoryzowany Partner wee można było brać udział w oferowanej platformie weeMarktplatz, odpowiedni kandydaci muszą zarejestrować się za pośrednictwem strony www.b2b.wee.com. W związku z tym przetwarzamy szczególnie następujące dane kandydatów na Partnerów wee: Imię i nazwisko, adres, ewentualnie firma przedsiębiorstwa, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, zaświadczenie o prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej (bez tych danych rejestracja jako Partner wee nie może mieć miejsca; tych danych używamy na przykład, aby móc utworzyć odpowiednie konto Partnera lub do celów rozliczenia). Ostatecznie dane dostępu do konta wygenerowane przez Partnera wee w ramach procesu rejestracji (adres e-mail oraz hasło) zostaną zamieszczone w naszych systemach, aby Partner wee miał dostęp do specyficznego konta.

2.d Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z narzędzi wee przez Partnerów wee

Jeżeli Klienci wee w związku z zapłatą za towary lub usługi w kasie u Partnera wee skorzystają z narzędzi wee, wtedy określone dane zostaną przekazane przez odpowiednie narzędzie wee za pośrednictwem różnych procesów technicznych do kasy lub do terminalu pocztowego Partnera wee. Jest to ID Klienta wee (por. powyżej punkt 2.c.)) oraz odpowiednia kwota do zapłaty. Partner wee przekaże do nas te dane oraz miejscowość, ID kasy lub terminalu, czas zegarowy, ID transakcji oraz imię i nazwisko Partnera w celu zarządzania oraz wypłaty wee lub do celów rozliczeń dot. określonego Partnera wee.

2.e Zgoda; biuletyn

Jeżeli Użytkownik, np. wyrazi zgodę na otrzymywanie biuletynów lub innych informacji reklamowych, będziemy korzystać z danych odnoszących się do odpowiedniej zgody (np. adres e-mail w wysyłce biuletynów), aby udostępnić Użytkownikowi odpowiednie informacje.

Ten mały klient ma również możliwość otrzymywania biuletynów od weePartnera, od którego otrzymał swoją kartę WeeCard. WeePartner, który wysyła biuletyn, w żadnym momencie nie otrzyma danych osobowych tego maleństwa.

Stostowną zgodę można zawsze wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli Użytkownik zażąda biuletynu na stronie internetowej, otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem i autoryzacją, w której zostanie poproszony, aby kliknąć link zawarty w tej wiadomości e-mail i tym samym potwierdzić, że naprawdę chce otrzymywać biuletyn. Dopiero po tym potwierdzeniu będziemy przesyłać do Użytkownika odpowiednie biuletyny. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć pobieranie biuletynu, klikając przewidziany do tego link (bez prenumeraty) zawarty w każdym biuletynie. Wysyłka biuletynu odbywa się tylko do celów reklamy naszych własnych produktów i usług.

2.f Podstawy prawne

Podstawą prawną dla przetwarzania (lub przesyłania) danych osobowych jest w przypadku

 • Punktu 2.a (jeżeli przetwarzane tam dane są to danymi osobowymi) art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z celu podanego w punkcie 2.a);

 • Punktu 2.b art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z tego, że tylko odpowiednie przetwarzanie danych pozwoli wykonać żądaną przez użytkownika czynność (np. odpowiedź na zapytania)). Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy, wtedy podstawą prawną dla przetwarzania jest ewentualnie dodatkowo art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub środki przedumowne);

 • Punkty 2.c oraz 2.d art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy lub środki przedumowne);

 • Punkt 2.e art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b) RODO (zgoda).

3. Czy w związku z usługą są używane pliki cookie i inne narzędzia?

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej, których dane służą do technicznego sterowania sesją. Podczas wywołania poszczególnych podstron Strony internetowej używamy tzw. plików cookie sesyjnych, aby ułatwić nawigację. Te pliki cookie z założenia tracą ważność po zakończeniu sesji.

Przeglądarkę internetową można skonfigurować w ten sposób, że nie będzie przechowywać żadnych plików cookie lub zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie będzie pojawiać się stosowna informacja. Jednak dezaktywacja plików cookie może spowodować, że nie będzie można używać wszystkich funkcji naszej strony internetowej (w pełnym zakresie). Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych opisanego w punkcie 3.a (jeżeli są to w ogóle dane osobowe) jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z celów określonych powyżej (szczególnie optymalizacja korzystania ze strony internetowej oraz ulepszenie doświadczeń Użytkowników)).

3.b Zastosowanie innych narzędzi dot. strony internetowej

3.b.i Facebook Connect

Jako użytkownik Facebooka można uprościć sobie rejestrację na naszej stronie internetowej rejestrując się jako (potencjalny) Klient wee przy pomocy funkcji Facebook Connect. W tym przypadku Klient wee klika przycisk „Połącz przy użyciu Facebooka” i zostanie automatycznie przekierowany na platformę Facebooka, gdzie się zaloguje przy pomocy swoich danych użytkownika. Dzięki temu jego profil na Facebooku zostanie połączony z naszymi usługami a my uzyskamy dostęp do jego danych zamieszczonych na Facebooku. Równocześnie do celów dostarczenia i personalizacji konta klienta wee korzystamy z następujących danych:

 • Nazwa na Facebooku
 • Zdjęcie profilowe i tytułowe na Facebooku
 • Adres e-mail zamieszczony na Facebooku
 • ID Facebooka
 • Listy znajomych na Facebooku
 • Lajki Facebooka (informacje „Podoba mi się”)
 • Dzień urodzin
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Rejestracja przy użyciu funkcji Facebook Connect odbywa się dobrowolnie, aby ułatwić Klientom wee rejestrację.

3.b.ii Google Analytics

Niniejsza Strona internetowa używa Google Analytics, usługi do analizy statystyk sieci internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics również używa tzw. „cookie”, plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Informacje generowane przez plik cookie na temat Państwa korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP Google zostanie uprzednio skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i dopiero tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje w celu analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatora tej strony internetowej. Adresu IP przekazanego przez Państwa przeglądarkę w ramach usług Google Analytics firma Google nie łączy z innymi danymi.

Niniejsza Strona internetowa stosuje anonimizację w powyższym znaczeniu.

Zapisywaniu plików cookie można zapobiec przez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki. Jednak informujemy, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkich funkcji tej strony internetowej będą Państwo mogli używać w pełnym zakresie. Rejestracji danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) w firmie Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google można zapobiec poprzez pobranie i zainstalowanie następującej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych należy kliknąć poniższy link, aby ustawić plik cookie opt out, który zapobiegnie w przyszłości rejestracji danych przez usługę Google Analytics w ramach tej strony internetowej (cookie opt out działa tylko na tej przeglądarce i tylko dla tej strony internetowej. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie na Państwa przeglądarce, trzeba ponownie kliknąć ten link): wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat usługi Google Analytics otrzymają Państwo tutaj:

https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

oraz w firmie Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA.

Firma Google (zgodnie z naszą wiedzą) zobowiązała się do przestrzegania opublikowanego przez Ministerstwo Handlu USA Porozumienia Privacy Shield zawartego między UE a USA w sprawie gromadzenia, użytkowania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE. Firma Google oświadczyła na mocy certyfikatu, że przestrzegane są właściwe zasady Privacy Shield. Komisja UE wychodzi z założenia, że USA zapewnia stosowną ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do organizacji w USA w ramach samocertyfikacji własnej w zakresie Porozumienia Privacy Shield. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

3.b.iii Remarketing/Retargeting

Niniejsza Strona internetowa używa funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”). Pozwala ona prezentować Użytkownikom tej strony internetowej w ramach odwiedzin sieci społecznościowej Facebook lub innych również użytkujących stron internetowych ogłoszenia reklamowe dostosowane do zainteresowań odbiorcy („Facebook ads”). W ten sposób realizujemy cel wyświetlania Państwu reklamy interesującej dla Państwa, aby uczynić naszą stronę bardziej dla Państwa atrakcyjną.

Na podstawie stosowanych narzędzi marketingowych Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres oraz dalsze wykorzystywanie danych pobieranych przez firmę Facebook w wyniku zastosowania tego narzędzia i dlatego przekazujemy Państwu odpowiednio nasz stan wiedzy: Poprzez wbudowanie narzędzia Facebook Custom Audiences firma Facebook uzyskuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej witryny internetowej lub kliknęli ogłoszenie. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze firmy Facebook, Facebook może przyporządkować odwiedziny do Państwa konta. Nawet, jeżeli nie są Państwo zarejestrowani lub niezalogowani na Facebooku, istnieje możliwość, że usługodawca pobiera dane Państwa adresu IP oraz dalsze cechy identyfikacji.

Dezaktywacja funkcji „Facebook Custom Audiences” jest możliwa dla zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z celu podanego w punkcie 3.c).

3.c Zastosowanie narzędzi dot. weeApp

3.c.i Crashlytics (Fabric)

Aplikacja weeApp używa narzędzia „crashlytics”, „Answers for crashlytics” oraz „Beta by crashlytics” firmy Fabric von Google Inc. („Google”; por. Google powyżej). Narzędzie „crashlytics” wysyła komunikaty o błędach oraz wyczerpujące raporty dot. zawieszenia się/awarii, zarówno dla systemów Android jak i iOS, do nas na wypadek zawieszenia się/awarii weeApp. Narzędzie „Answers for crashlytics” śledzi czynności użytkownika w aplikacji. To umożliwia nam badanie błędów oraz poprawę stabilności weeApp dla przyszłych wersji. W ramach tych raportów o błędach weeApp wysyła ewentualnie także informacje do firmy Google, szczególnie o typie i wersji urządzenia mobilnego, czasie wystąpienia błędów, używanych funkcjach i statusie aplikacji w momencie wystąpienia błędu. My otrzymujemy od Google analizę komunikatów o błędach. Użytkownik ma zawsze możliwość wyłączyć protokołowanie raportów o błędach.

Dane zostaną przetworzone przez odbiorcę Google w naszym imieniu w ciągu 90 dni. Firma Google jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych także na serwerach Google Inc. w USA. Firma Google ma certyfikat w zakresie Porozumienia Privacy Shield zawartego między UE a USA w sprawie gromadzenia, użytkowania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI Więcej informacji na temat narzędzia crashlytics otrzymają Państwo tutaj: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

Podstawą prawną dla czynności przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie 3.c (jeżeli są to w ogóle dane osobowe) jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z tego, że naszym interesem jest możliwość oferowania aplikacji możliwie bez usterek i dlatego jesteśmy skazani na odpowiednie narzędzia).

3.c.ii Apple iTunes Testflight

Udostępniamy wersje beta naszych aplikacji dla iOS za pośrednictwem serwisu TestFlight. Apple poddaje aplikację krótkiemu testowi i w razie potrzeby zwalnia ją wtedy do pobrania dla zdefiniowanych użytkowników testowych. Jeżeli Klienci wee zapiszą/zarejestrują się na wersję beta iOS, wyrażają wyraźną zgodę na przekazanie ich adresu e-mail i jeżeli podano dobrowolnie, ich imienia i nazwiska do Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA w celu zwolnienia do potrzeb wersji beta iOS oraz do jej pobrania poprzez Apple TestFlight. Podczas instalacji i/lub korzystania z wersji TestFlight być może będą pobierane dalsze dane osobowe, np.: Pliki cookie, e-mail oraz dane użytkowania. Deklaracja o ochronie danych TestFlight znajduje się tutaj: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/testflight/sren/terms.html

Aby dowiedzieć się więcej o wersji TestFlight oraz zainstalować aplikację TestFlight App, należy przejść tutaj: https://itunes.apple.com/pl/app/testflight/id899247664?mt=8

4. Czy dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim?

Z zasady nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, o ile niniejsza Deklaracja o ochronie danych nie stanowi inaczej.

Przekazujemy dane Użytkowników w razie potrzeby (i w ograniczonym zakresie) do przedsiębiorstw powiązanych z nami w ramach wee Gruppe, aby przedsiębiorstwa te mogły nas wspierać w obsłudze i zarządzeniu określonym kontem Użytkownika lub umowami z Użytkownikami. Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów) lub art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub środki przedumowne).

Korzystamy ponadto ewentualnie z usługodawców (technicznych) przetwarzających dane osobowe na nasze zlecenie (np. usługodawców IT). Ci usługodawcy przetwarzają odpowiednie dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami (podmioty przetwarzające). Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest art. 28 RODO (przetwarzanie danych na zlecenie) oraz z reguły art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy lub środki przedumowne).

W razie potrzeby przekazujemy dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, jeżeli jesteśmy do tego zobligowani ustawowo (np. na zapytanie sądu lub organu ścigania karnego). Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO (zobowiązanie prawne).

5. Jak długo są przechowywane dane osobowe Użytkownika?

Jeżeli pozostałe informacje niniejszej Deklaracji o ochronie danych nie stanowią inaczej, przechowujemy dane osobowe Użytkowników, które otrzymaliśmy w związku z programem wee Cashback, przez okres obowiązywania stosunku umownego z określonym Użytkownikiem, tylko wtedy, w tym zakresie oraz o ile jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie bezwzględnie obowiązujących obowiązków przechowywania informacji. Jeżeli nie będziemy potrzebować już danych określonego Użytkownika do wyżej opisanych celów, wtedy będą one przechowywane jedynie przez określony ustawowy okres przechowywania informacji i nie będą przetwarzane do innych celów.

6. Jakie prawa mają Użytkownicy?

Użytkownicy mają zawsze prawo do żądania od nas informacji dot. danych osobowych przechowywanych u nas na ich temat. Jeżeli istnieją wymogi ustawowe, Użytkownicy mają wobec nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania odpowiednich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez nas oraz do otrzymania danych osobowych dotyczących ich, które nam dostarczyli, w ustrukturyzowanych, popularnym i czytelnym komputerowo formacie (Użytkownicy mogą te dane przekazywać lub zlecać ich przekazywanie do innych jednostek).

Jeżeli Użytkownicy wyrazili zgodę na korzystanie z danych osobowych, mogą zawsze tę zgodę wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli Użytkownicy są zdania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich osoby przez nas narusza stosowane prawo ochrony danych, mogą złożyć skargę we właściwym organie nadzorczym w zakresie ochrony danych.

Informacja o prawie sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

6.a Prawo sprzeciwu w poszczególnych przypadkach

Użytkownicy mają prawo wyrazić sprzeciwi wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z zaistniałej, szczególnej sytuacji. Wymogiem jest, aby przetwarzanie danych nie odbywało się w ramach interesu publicznego lub w oparciu o wyważenie interesów. Dotyczy to również profilowania. W przypadku wyrażenia sprzeciwu dane osobowe Użytkownika nie będą dłużej przez nas przetwarzane, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania takich danych, które mają pierwszeństwo nad interesami, prawami i wolnościami Użytkownika lub gdy dane osobowe Użytkownika służą do dochodzenia roszczeń, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

6.b Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby reklamy bezpośredniej

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw dotyczący przetwarzania jego danych osobowych w przypadku stosowanego przez nas marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu dane osobowe Użytkownika nie będą dłużej wykorzystywane przez nas do tych celów. Swój sprzeciw można wyrazić w dowolnej formie i, o ile to możliwe, przesłać go do naszego Specjalisty ds. ochrony danych.

7. W jaki sposób mogę nawiązać kontakt? Do kogo mogę się zwrócić?

Użytkownicy mogą skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w punkcie 1, adresu poczty e-mail info@wee.com lub telefonicznie pod numerem 0041 71 688 6863, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej www.wee.com.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących ochrony danych (w tym dochodzenia roszczeń określonych w punkcie 6) Użytkownicy mogą również bezpośrednio kontaktować się z naszym Specjalistą ds. ochrony danych. Dane kontaktowe Specjalisty ds. ochrony danych to: mgr informatyki Udo Wenzel, weedatenschutz@agentia.de, nr tel.: 0049 30 21964398.

8. Co robimy, aby chronić dane osobowe Użytkowników (przed dostępem osób trzecich)?

Stosujemy aktualne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a w szczególności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed niebezpieczeństwami związanymi z przesyłem danych, a także przed pozyskaniem danych przez osoby trzecie. Środki te są dostosowane zgodnie z aktualnym stanem techniki.