Warunki korzystania
Ogólne Warunki Handlowe weeCONOMY AG dla weeMemberów
(Stan na: 15.08.2016)

A. Informacje ogólne
B. Specjalne warunki uczestnictwa dla weeMemberów
C. Specjalne warunki użytkowania dla aplikacji weeApp

A. Informacje ogólne

I. Wstęp

1.

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) firmy weeCONOMY AG, Burgstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen, (zwanej dalej „weeCONOMY“) są elementem czynności prawnych zawieranych z użytkownikami (zwanymi dalej „weeMember”) systemu rabatowego weeCONOMY. Niniejsze OWH regulują, oprócz zasad korzystania z systemu rabatowego przez weeMemberów, również sam stosunek pośrednictwa w realizowanych czynnościach prawnych. Razem z innymi obowiązującymi postanowieniami, warunkami, ograniczeniami i obowiązkami ze strony internetowej www.wee.com tworzą one „Umowę”. Umowa jest zawierana na czas niepokreślony.

2.

weeCONOMY oferuje różne usługi i produkty, w szczególności na bazie stron internetowych, wyłącznie na podstawie niniejszych OWH. Przed skorzystaniem z poniższych usług, podczas rejestracji wymagane jest aktywne wyrażenie zgody na te warunki i uznanie ich za obowiązujące.

II. Rejestracja jako weeMember

1.

Wraz z wysłaniem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej weeCONOMY i aktywacją konta rejestracja jest zakończona i strony zawierają umowę o korzystaniu lub rozpoczynają członkostwo na poniższych uzgodnionych zasadach. Uczestnictwo jest bezpłatne.

2.

Każdy weeMember rejestruje się poprzez zapisanie swoich danych osobowych na stronie internetowej www.wee.com na koncie weeAccount. Może on prowadzić operacje na tym koncie w kilku pozycjach. W razie zmiany jego danych osobowych weeMember jest zobowiązany do ich zmiany w Back Office. Wszystkie zmiany mogą być wprowadzane w trybie online.

3.

weeCONOMY zastrzega sobie prawo do żądania udowodnienia prawdziwości zapisanych danych. Nazwę do logowania/nazwę użytkownika do konta weeMember wybiera weeMember. Nazwa ta przez cały okres współpracy jest na stała przywiązana do weeMembera i nie można jej przenosić.

4.

Każdy weeMember jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i starannego zabezpieczenia dostępu do swojego konta klienta. W razie podejrzenia nadużycia przez osobę trzecią należy niezwłocznie powiadomić weeCONOMY.

5.

Za uprawnione do używania uważa się tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18. rok życia i których miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, w którym oferowane są usługi weeCONOMY i dostępne sklepy internetowe oferują dostawy do tego kraju. Akceptując Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Użytkowania weeMember oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w weeCONOMY jest możliwe dopiero po skończeniu 16 lat, po zasileniu w systemie karty weePartner-Card, a więc kart weeCard prowadzonych przez konto weeAccount (za którymi znajduje się tylko ID). Osoba niepełnoletnia uczestniczy wtedy w systemie rabatowym za zgodą prawnego opiekuna i może zbierać rabaty poprzez swoje zakupy.

III. Rozliczanie i wypłacanie wee

1.

Przy zakupie u uczestniczącego dystrybutora wee można rozliczać lub po zamianie na pieniądze wypłacać na rachunek bankowy weeMembera. Waluty zagraniczne są przeliczane na euro. Wypłata następuje zgodnie z wyborem weeMembera w euro, dolarach lub frankach szwajcarskich. Równowartość jednego wee odpowiada wartości 1 w walucie krajowej.

2.

Rozliczanie jednostek rabatowych u weePartnerów (dystrybutorów) odbywa się w weeCONOMY w formie wee. Rozliczanie u dystrybutorów online nie jest możliwe.

3.

Wypłacanie odbywa się w formie bezgotówkowego przelewu na podany rachunek weeMembera. Przelewy dla weeMemberów są wykonywane wyłącznie z weeCONOMY. weeMember wyraża jednoznacznie zgodę na to, aby weeCONOMY mogła przekazywać bankowi żądane dane na potrzeby realizacji przelewów.

4.

Jeśli weeCONOMY wskutek podania nieprawidłowych danych do przelewu poniesie koszty zwrotu przez bank, koszty te pokryje weeMember.

5.

Ewentualne koszty transakcji poniesione przez weeCONOMY, na przykład z przeliczeń walut w ciężar rachunku weeCONOMY lub opłat w obcych bankach, musi pokryć weeMember.

6.

wee nie są oprocentowane.Zgromadzone wee mają termin ważności 24 miesiące, a po jego upływie mogą być jeszcze wypłacane lub realizowane przez ustawowy okres 12 miesięcy.

IV. Nadużycie usług w weeCONOMY

1.

Zabrania się weeMemberowi podczas korzystania z usług weeCONOMY naruszania praw osób trzecich, obciążania osób trzecich i innych przypadków naruszania obowiązującego prawa i dobrych obyczajów.

2.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i zobowiązań wynikających z umowy może doprowadzić do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta weeAccount albo do rozwiązania umowy o użytkowaniu w trybie nadzwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu. Ponadto weeCONOMY zastrzega sobie możliwość wszczęcia kroków w ramach prawa karnego. Przed rozwiązaniem umowy w trybie nadzwyczajnym następuje z reguły upomnienie celem umożliwienia weeMemberowi zmiany swego zachowania w wyznaczonym terminie. W razie ciężkiego naruszenia upomnienie nie jest konieczne. Ciężkie naruszenie występuje w szczególności wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności oraz interesów weeCONOMY i weeMembera weeCONOMY nie może sobie pozwolić na kolejne takie naruszenie.

Rozwiązanie i zakończenie umowy

1.

Obie strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym czasie z okresem wypowiedzenia równym 2 (dwóm) tygodniom. Okres ten jest wymagany do zapewnienia prawidłowego procesu rozwiązania umowy. Zebrane do tego czasu wee zostaną po złożeniu wypowiedzenia wypłacone zgodnie z postanowieniami niniejszych OWH, a konto zostanie zdezaktywowane.

2.

weeCONOMY zastrzega sobie prawo do zabronienia weeMemberowi ponownego zgłoszenia się do usługi po trwałym zablokowaniu lub usunięciu konta albo do rozwiązaniu umowy o użytkowaniu w trybie nadzwyczajnym.

3.

weeCONOMY zastrzega sobie możliwość zmiany, usunięcia lub uzupełnienia OWH, warunków użytkowania oraz usług na stronie internetowej bez uprzedzenia. Obowiązują zawsze OWH w najnowszej wersji. Jeśli zmiany będą obciążeniem dla praw weeMembera, może on sprzeciwić się takim zmianom i rozwiązać umowę z weeCONOMY. Zmiany będą uznane za przyjęte najpóźniej wtedy, gdy użytkownik nie sprzeciwi się im na piśmie w ciągu miesiąca. Adres do zgłaszania sprzeciwu: weeCONOMY, Burgstrasse 8, CH 8280 Kreuzlingen lub elektroniczny: customerservice@weeCONOMY.com. Jeśli na stronie internetowej proponowana jest inna możliwość rozwiązania umowy, należy ją zastosować. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Zebrane wee zostaną wypłacone, karta weeCard lub aplikacja weeApp zostanie niezwłocznie zablokowana.

4.

weeCONOMY zastrzega sobie możliwość przeniesienia swojej działalności gospodarczej w całości lub częściowo na osobę trzecią.

VI. Prawo autorskie

1.

Loga, marki, teksty i inne treścinależące do weeCONOMY są chronione w ramach prawa o ochronie marek i prawa autorskiego. weeMember nie może takich materiałów, treści lub marek weeCONOMY wykorzystywać, sprzedawać, licencjonować, dystrybuować, kopiować, publikować, emitować, demonstrować lub prezentować publicznie, przenosić, modyfikować, zmieniać, obrabiać, tłumaczyć, dostosowywać ani w żaden inny nieuprawniony sposób wykorzystywać.

2.

Wszelkie prawa do dóbr niematerialnych są własnością intelektualną weeCONOMY lub jej licencjodawców. weeMember nie ma żadnych praw do własności intelektualnej weeCONOMY lub jej licencjodawców. W szczególności nie ma on prawa do:

a.

samodzielnego publikowania, dystrybuowania lub przenoszenia aplikacji weeApp, materiałów, treści lub marek,

b.

kopiowania i zapisywania aplikacji weeApp, materiałów, treści i marek, jeśli nie odbywa się to zgodnie z niniejszymi OWH.

c.

zapisywania aplikacji weeApp na serwerze lub innym, podłączonym do sieci urządzeniu z pamięcią, a także tworzenia bazy danych poprzez systematyczne odczytywane i zapisywanie danych z weeApp,

d.

usuwania i zmieniania treści aplikacji weeApp , omijania środków bezpieczeństwa oraz ingerowania w sprawne funkcjonowanie aplikacji weeApp lub serwera, na którym działa weeApp,

e.

zamieszczania na innych stronach linków do aplikacji weeApp bez pisemnej zgody weeCONOMY.

VII. Polityka prywatności

Wraz z wyrażeniem zgody na niniejsze OWH weeMember wyraża również zgodę na politykę prywatności. Zgoda ta zostanie zaprotokołowana przez weeCONOMY. Zgodę taką weeMember może w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Widoczna na stronie www.wee.com polityka prywatności stanowi element niniejszej umowy.

VIII. Odpowiedzialność weeCONOMY

1.

weeCONOMY i połączone z nią przedsiębiorstwa odpowiadają z wyjątkiem zagrożenia dla zdrowia i życia i naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy, wynikającego z działania rozmyślnego lub rażącego zaniedbania. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, w szczególności utraconego zysku. Niezależnie od tego obowiązują obligatoryjne przepisy dotyczące odpowiedzialności.

2.

Z wyjątkiem szkód wynikających z działania rozmyślnego, rażącego zaniedbania lub polegających na zagrożeniu życia, naruszeniu ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód przewidywalnych typowo w chwili zawierania umowy, a poza tym, co do wysokości, do średnich szkód występujących w przypadku tego typu umów. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, w szczególności utraconego zysku.

3.

Ograniczenie odpowiedzialności wg ust. 1 i 2 obowiązuje odpowiednio również na korzyść pracowników i osób działających w imieniu weeCONOMY.

4.

weeCONOMY nie odpowiada za szkody, ograniczenia i utrudnienia i przerwy w świadczeniu usług, które są spowodowane okolicznościami, za które weeCONOMY nie odpowiada.

5.

W szczególności weeCONOMY nie udziela gwarancji na nieprzerwaną dostępność swoich usług, ciągłą sprawność łączy i stałe utrzymanie określonej przepustowości danych oraz przepływu danych przez określoną sieć. Odpowiedzialność nie obejmuje również prac konserwacyjnych prowadzonych w celu utrzymania i poprawy sprawności i funkcjonalności strony internetowej.

6.

weeCONOMY nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność strony internetowej www.wee.com. Platforma online i strony internetowe sklepów partnerskich mogą być tymczasowo niedostępne z powodu prac konserwacyjnych.

7.

weeCONOMY odpowiada wobec użytkownika jedynie za prawidłowe pośrednictwo w ramach obowiązku zachowania staranności w rzetelnej działalności handlowej. Odpowiedzialność ta nie obejmuje faktycznej lub zakładanej jakości produktów lub usług sklepu partnerskiego.

8.

weeCONOMY nie ponosi odpowiedzialności w związku z prawami i obowiązkami wobec osób trzecich, powstałych po stronie weeMembera podczas korzystania z usługi, w szczególności poprzez wykonywane w tym zakresie czynności prawne, na przykład zakupy.

9.

Roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu po sześciu (6) miesiącach, jeśli nie polegają one na działaniach niedozwolonych lub rozmyślnych.

IX. Odpowiedzialność weeMembera

1.

weeMember odpowiada za wszelkie szkody i niekorzyści powstałe po stronie weeCONOMY i/lub osób trzecich wskutek zawinionego niewypełnienia przez niego obowiązków wynikających z umowy.

2.

weeMember odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z weeCard/weeApp i swoich danych dostępowych do weeCONOMY. Fałszowanie i niewłaściwe używanie weeCard/weeApp oraz danych dostępowych do weeCONOMY są ścigane zgodnie z prawem cywilnym i karnym. W razie podejrzenia, że weeMember wykorzystał weeCard lub weeApp w sposób niewłaściwy, weeCONOMY i weePartnerzy bądź ich pracownicy mogą zarekwirować weeCard lub tymczasowo zablokować weeApp. W razie udowodnienia nadużycia nastąpi trwała dezaktywacja weeApp lub weeCard. W takim przypadku nie nastąpi zwrot wartości wee.

X. Postanowienia końcowe

1.

weeCONOMY oferuje swoje usługi w szczególności w formie elektronicznej. Komunikacja między weeCONOMY a weeMemberem odbywa się z obu stron w formie elektronicznej, w formie e-mailowej lub poprzez publikowanie informacji na naszej stronie internetowej. Poprzez akceptację Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Użytkowania każdy weeMember zgadza się na elektroniczną komunikację z weeCONOMY. Ponadto akceptacja elektronicznej komunikacji obejmuje wszystkie zgody, powiadomienia, publikacje i inne rodzaje komunikacji między weeCONOMY a weeMemberem, jeśli przepisy obowiązującego prawa nie nakazują obowiązkowego stosowania innej formy komunikacji.

2.

Dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu zachowania formy pisemnej.

3.

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWH będą prawnie nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień.

4.

Jeśli jest to prawnie dozwolone, w zakresie sporów z weeCONOMY obowiązuje prawo szwajcarskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeśli jest to prawnie dozwolone, obowiązuje jurysdykcja właściwa dla siedziby weeCONOMY w Kreuzlingen.

5.

Niniejsza OWH i Warunki Użytkowania oraz usługi i opisy usług na stronie internetowej zostały sporządzone w języku niemieckim. W razie ewentualnych interpretacji decydująca jest wersja niemieckojęzyczna.

Tłumaczenia – z wyjątkiem angielskojęzycznego – służą wyłącznie do objaśnienia i nie mają wiążącej mocy prawnej.

B. Specjalne warunki uczestnictwa dla weeMemberów

I. Prawa i obowiązki weeMemberów

1.

weeCONOMY oferuje uczestnictwo w systemie rabatowym.

a.

W tym celu weeCONOMY wydaje kartę weeCard, po okazaniu której dystrybutorzy i usługodawcy („weePartner”) udzielają weeMemberowi upustu cenowego. Alternatywnie klient może brać udział w tym systemie poprzez aplikację („App”).

b.

Przez stronę www.wee.com weeMember może dodatkowo dokonywać korzystniejszych zakupów, zbierając upusty cenowe w różnych sklepach internetowych („Advertiser”).

c.

Wysokość i warunki oferowania takich upustów cenowych wg p. a. i b. przez dystrybutorów i sprzedawców internetowych mogą się zmieniać.

2.

Przegląd aktualnych, biorących udział dystrybutorów i sklepów internetowych jest publikowany za pomocą aplikacji weeApp i na stronie internetowej www.wee.com. Informacje te odzwierciedlają merytoryczne powiadomienia weePartnerów i usługi na moment publikacji, uzgodnione w umowie między weePartnerami a weeCONOMY. Obowiązuje zawsze wersja (wykaz weePartnerów) z dnia wydania karty lub dnia publikacji; może się ona w zmienić w dowolnym czasie. Rabaty z weeCard/weeApp nie mogą być łączone z innymi rabatami.

3.

weeMember otrzymuje rabat do zapisania i może go zażądać tylko wtedy, gdy weePartner uiścić opłatę serwisową za zakup/usługę.

4.

Dopóki zezwala na to obowiązujące prawo, weeMember może swój rabat w formie jednostki wartości wee

a.

zbierać poprzez zakupy u weePartnerów lub zakupy online,

b.

zamieniać zebrane wg p. a. wee na pieniądze i zlecać ich wypłatę na swój rachunek bankowy, przy czym musi być uzyskana minimalna wartość, która aktualnie wynosi 50,00 euro,

c.

realizować przy zakupie u uczestniczącego dystrybutora, przy czym równowartość jednego wee odpowiada wartości 1 w walucie krajowej.

5.

Zapisanie wee na konto weeMembera może nastąpić tylko w przypadku prawnie wiążących czynności prawnych, jeśli weePartner/sklep internetowy zapłaci odpowiednie wynagrodzenia za usługę dla weeCONOMY (opłata serwisowa). W szczególności w przypadku zakupów online muszą być spełnione następujące warunki:

a.

musi nastąpić prawnie wiążący zakup, zaczynając od strony internetowej www.wee.com u zarejestrowanego partnera online;

b.

weeMember musi zapłacić w całości odpowiednią kwotę faktury,

c.

weeMember musi przyjąć towar bez zastrzeżeń,

d.

muszą upłynąć ustawowe lub umowne terminy na odwołania,

e.

sklep internetowy musi wysłać do weeCONOMY potwierdzenie zawarcia transakcji.

6.

Po zakończeniu zamawiania u dystrybutora online weeMemberowi zapisywane są tymczasowo wee, które są oznaczone jako „wstępnie zapisane”. Gdy sklep internetowy wyśle potwierdzenie zawarcia transakcji, następuje ostateczne zapisanie przez weeCONOMY i oznaczenie jako „potwierdzone” W przypadku czynności prawnych dokonywanych w trybie online może nastąpić kompensacja wstecznych czynności prawnych między weePartnerem a weeMemberem.

7.

Zapis uznaniowy na wee może zostać anulowany, jeśli narusza on postanowienia niniejszych OWH lub OWH weePartnera lub sklepu internetowego lub nie zostały spełnione warunki dokonania takiego zapisu. W razie nadużycia lub naruszenia niniejszych OWH weeCONOMY może anulować wee z mocą wsteczną bez specjalnego powiadomienia.

II. Stosunek prawny między weeMemberem, weePartnerem i sklepem internetowym

1.

weePartnerzy udzielają weeMemberowi późniejszego rabatu w formie jednostek wartości wee – w ramach obowiązujących przepisów i możliwości – którego wysokość i rodzaj zostały wcześniej uzgodnione w umowie między weePartnerem a weeCONOMY. Nie dotyczy to specjalnych imprez handlowych i promocji u weePartnertów.

2.

Przy zakupie online weeMember otrzymuje swoje wee tylko po spełnieniu następujących kryteriów:

a.

zakup następuje z wykorzystaniem przycisku Cash-Back na stronie internetowej wee.com,

b.

zawarcie transakcji następuje bezpośrednio po przekazaniu użytkownika na stronie internetowej sklepu internetowego,

c.

zawarcie transakcji spełnia podane kryteria rabatu,

d.

sklep internetowy przyznaje prowizję Cash-Back i nastąpiła czynność prawna między nim a weeMemberem.

3.

weeCONOMY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji na brak wad sprzedawanych przedmiotów i praw. Czynność prawna weeCard/weeApp/zakup, będąca podstawą rabatu, przez stronę wee.com dotyczy wyłącznie stosunku prawnego pomiędzy weeMemberem a weePartnerem lub sklepem internetowym.

C. Specjalne warunki użytkowania dla aplikacji weeApp

I. Wstęp

Poniższe Warunki Użytkowania regulują stosunek umowy w odniesieniu do aplikacji weeApp („App”). Najpóźniej w chwili instalacji weeApp weeMember akceptuje niniejsze warunki użytkowania dla weeApp.

  1. Każdy weeMember może znajdywać na całym świecie wszystkich uczestniczących weePartnerów i zbierać rabaty.
  2. Każdy weeMember może przez weeApp polecać zainteresowanym osobom członkostwo w weeCONOMY, otrzymując za to następnie wee za pomocą funkcji weeKiss.
  3. weeCONOMY prowadzi aplikację weeApp, która udostępnia weeMemberowi bezpłatnie oferowaną w niej usługę do używania.
  4. weeCONOMY może wydawać aktualizacje aplikacji weeApp. W razie potrzeby weeMember musi pobrać najnowszą wersję aplikacji i zaakceptować wszystkie zmiany. Dopiero wtedy będzie mógł korzystać z usługi oferowanej przez weeCONOMY.

III. Pobieranie, rejestracja, zakres używania

Przed skorzystaniem z tej usługi weeCONOMY wymagana jest instalacja aplikacji weeApp i bezpłatna rejestracja jako weeMember. Warunkiem rejestracji i korzystania z weeApp jest wcześniejsza aktywacja karty weeCard lub aplikacji weeApp przez weeMembera tak, aby otrzymał on swój weeCard-ID od weeCONOMY. Za pomocą tych danych weeMember po instalacji weeApp loguje się do korzystania z usługi weeCONOMY.

Pobierz aktualne warunki