Splošni pogoji in določila poslovanja
za weeKupca (weeMember)
(07.2020)

Kazalo

 1. Področje uporabe in pogodbeni partner
 2. Registracija in sklenitev pogodbe
 3. Plačilni promet WEE
 4. Sistem vračila denarja
 5. Obveznosti weeKupca (weeMember)
 6. Kršitev pogodbe, zloraba
 7. Garancija
 8. Odgovornost
 9. Intelektualna lastnina, oglaševalski material in druge ugodnosti
 10. Trajanje in odpoved pogodbe, posledice odpovedi
 11. Spremembe pogodbenih pogojev
 12. Ostali sporazumi
 13. Veljavno pravo in pristojnost

Splošni pogoji in določila poslovanja za weeKupca (weeMember)

(07.2020)

Skupina weeGroup daje v uporabo digitalno platformo (v nadaljnjem besedilu "weeTržišče__«) spletnim in lokalnim trgovcem na drobno (v nadaljevanju skupaj "__weePartner" ter uporabnikom kupcem (v nadaljevanju " weeKupcem__«), ki lahko hkrati koristijo sistem vračila denarja (Cashback) v skupnosti weeConomy. Sistem vračila denarja je sestavljen iz vračil (v nadaljnjem besedilu "__vračilo denarja"), ki jih weeKupec prejme ob nakupu blaga ali koriščenju drugih storitev weePartnerjev, ki svoje izdelje ponujajo preko weeTržišča. Vrnjen denar(Cashback) se lahko uporablja kot plačilno sredstvo za naslednje nakupe.

1. Področje uporabe in pogodbeni partner

(1) Pogoji veljajo za vsakega weeKupca, ki sodeluje na weeTrgu in v sistemu vračila denarja. Splošni pogoji veljajo za vse račune, ki so registrirani od datuma zgoraj objavljene spletne objave ali za že obstoječe račune, katerih lastniki so potrdili veljavnost.

(2) Pogodbeni partner weeKupcev je podjetje weeConomy AG. Burgstrasse 8, 8280, Kreuzlingen, Švica, z DDV številko (UID-Nr.): CHE-114.819.805 (Trgovski register Kantona Thurgau), Tel: + 41 71 688 6863, elektronski naslov: info@wee.com (v nadaljevanju "weeConomy").

(3) Predpogoj za sodelovanje na weeTržišću in v sistemu vračila denarja je registracija in sprejetje splošnih pogojev in določil članstva. Dodatni sporni pogoji weeKupcev ne bodo sprejeti.

2. Registracija in sklenitev pogodbe

(1) Sodelovanje na weetTržišču in v sistemu vračila denarja je možno z registracijo weeKupca. weeKupci se registrirajo na spletnem mestu www.wee.com s poslanim izpolnjenim obrazcem za registracijo. Obrazec za registracijo (https://my.wee.com/register-business) je del pogodbe med weePartnerjem in weeConomy. weeKupec mora registracijski obrazec izpolniti natančno in z resničnimi podatki.

(2) Do registracije so upravičene fizične osebe, ki so stare 18 let in prebivajo v Sloveniji. Za registracijo so potrebni naslednji podatki:

 • priimek, ime, elektronski naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo in država stalnega prebivališča,
 • kopija veljavnega uradnega osebnega dokumenta imetnika (npr. osebna izkaznica, potni list za državljane tretjih držav v Evropski uniji).

(3) Po zaključeni registraciji prejme novi weeKupec na elektronski naslov, ki ga navede, najprej e-pošto, ki vsebuje povezavo za potrditev registracije. Pogodba je sklenjena med vami in podjetjem weeConomy šele, ko kliknete na to povezavo, pod pogojem, da izpolnjujete pogoje sodelovanja za weeServices. Vse vnose je mogoče kadar koli spremeniti, dokler registracija ni končana.

(4) Podjetje weeConomy bo zagotovilo skladnost z obveznostmi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podrobnosti so urejene v deklaraciji o varstvu podatkov, ki jo je treba upoštevati pri registraciji.

(5) Po končani registraciji in sprejetju splošnih pogojev in določil, se weeKupcu dodeli neprenosljiva identifikacijska številka stranke in osebni weeRačun v njegovem »myweeObmočju« ter se aktivira za uporabo weeTržišča. Preko »myweeObmočja« pridobi weeKupec po nastavitvii računa s strani ponudnika plačilne storitve (odstavek 3) dostop do svojega weeRačuna, ki ga uporablja za plačilni promet. weeKupec lahko uporablja aplikacijo "weeApp" s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki je na voljo za IOS in Android ali dostopa do »myweeobmočja« preko spletnega mesta www.wee.com. Uporabniško ime in geslo si določi weeKupec sam v postopku registracije.

(6) V posameznih primerih si podjetje weeConomy pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne registracijo člana. Prijava na weeTržišče je za weeKupca brezplačna.

(7) Namesto registracije obstaja tudi možnost, da weeKupec prejme fizično kartico("weeKartica"). Ta je opremljena s številko kupca, ki z registracijo preko aplikacije weeApp ali spletnega mesta, postane neprenosljiva. Z weeKartico se weeKupec lahko weePartnerju identificira kot obstoječi weeKupec, da lahko prejme ob nakupui vračilo denarja WEE. Podobno se weeKupec lahko identificira z weeKartico, elektronsko shranjeno na aplikaciji weeApp. Če se weeKupec ne registrira v treh mesecih od prve uporabe kartice, potem weeKartica izgubi veljavnost. Morebitni obstoječi dobropis(stanje) poteče po zakonsko zastaranem roku.

(8) Če weeKupec prejme kartico z obstoječim dobropisom, je do kredita weeKartice upravičen le, če se v roku treh mesecev po prejemu kartice prijavi na weeTržišče. Dokler se registracija ne zaključi, se dobropis nakaže na interni račun in ni na voljo za weeKupca. Po končani registraciji bo dobropis nakazan na weeRačun weeKupca. Vnaprej naloženega dobropisa ni mogoče izplačati.

(9) Če popolne registracije ne opravite pravočasno, se bo morebitni obstoječi dobropis na weeKartici, ki jih izdal weePartner, vrnil dotičnemu weePartnerju. Če je weeKartico izdala družba weeConomy, se dobroimetje podjetja weeConomy zniža.

3. Plačilni promet, WEE

(1) Plačilne transakcije v sistemu vračila denarja (Cashbacka) izvaja pooblaščeni ponudnik plačilnih storitev Mangopay S.A. Luksemburg (v nadaljevanju "Mangopay"). Za to je treba odpreti plačilni račun pri Mangopay, v katerem morajo sodelovati tudi drugi partnerji. Podrobnosti Mangopay pogojev sodelovanja so razvidni iz vsebine in morajo biti potrjeni s strani wePartnerjev. V podporu weePartnerjem ob odprtju plačilnega računa je podjetje dedified Germany UG, Berlin(v nadaljevanju "dedified"); katere pogodbene pogoje je treba prav tako potrditi.

(2) weeKupec lahko weeRačun uporablja za plačila vseh vrst. Plačila lahko opravite le, če imate dobroimetje na weeRačunu. weeRačuni so vodeni z WEE-ji. 1 WEE je enak 1 euru. Na dobropise na weeRačunu se ne prepisujejo obresti.

(3) weeKupec daje soglasje za razkritje informacij iz odstavka 2, v namen uporabe in odprtja računa podjetju Mangopay.

PDF: FRAMEWORK AGREEMENT FOR PAYMENT SERVICES MANGOPAY

PDF: TERMS AND CONDITIONS DEDIFIED (GTC)

PDF: PRIVACY NOTICE

(4) Podjetje weeConomy nima dostopa do računa weeKupca.

4. Vračilo denarja

(1) weeKupcu ob nakupu blaga in/ali za storitev pri weePartnerju (v nadaljnjem besedilu "osnovna transakcija"), pripišemo na weeKartico ali aplikacijo weeApp vračilo denarja v obliki WEE. Pri transakcijah na kraju samem dobropis nakažemo neposredno weeKupcu, pri spletnih transakcijah pa podjetje weeConomy izda dobropis po prejemu ustreznega zneska vračila denarja s strani weePartnerja, kjer je kupec opravil nakup. Zneski s tremi ali več decimalnimi mesti se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

(2) Predpogoj za pripis WEE dobropisa je potrditev osnovne transakcije pri weePartnerju. Višino dobropisa določi vsak weePartner sam in mora biti v okviru določene s strani podjetja weeConomy za spletne nakupe, ter pri lokalnih weePartnerjih. Višina dobropisa je objavljena na spletni strani www.wee.com.

(3) Pri spletnih nakupih pri online weePartnerjih, se vračilo denarja v začetku začasno knjižijo na interni račun in so označena »v teku«. Končni dobropis bo nakazan, ko podjetje weeConomy prejme plačilo od weePartnerja za opravljen spletni nakup weeKupca.

(4) Podjetje weeConomy si pridržuje pravico, da povrne WEE weeKupca ali pobota kreditne terjatve iz drugih osnovnih transakcij v naslednjih primerih:

 • v primeru kršitev obveznosti weeKupca, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev in določb ali
 • v primeru zlorabe sistema vračila denarja (Cashbacka).

5. Obveznosti weeKupca

(1) Spremembo osebnih podatkov weeKupec mora nemudoma sporočiti podjetju weeConomy, tako da ustrezno popravi svoje vnešene podatke na svojem weeRačunu.

(2) weeKupec mora zaščititi svoje »myweeObmočje« pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb, redno varnostno kopirati podatke pred izgubo podatkov in skrbno shranjevati dostopne podatke, gesla ter jih ne sme posredovati tretjim osebam. Za vzdrževanje kakršnih koli zahtevkov v primeru izgube WEE-jev mora upoštevati vsa varnostna navodila, objavljena v ta namen.

(3) weeKupec je dolžan nemudoma prijaviti izgubo dostopnih podatkov ali gesel ali znake zlorabe svojega weeRačuna.

6. Kršitev pogodbe, zloraba

(1) weeKupec mora odpraviti kršitve pogodbenih določb ali določb določenih z zakonom takoj, ko le te postanejo znane, vendar najpozneje v 14 dneh na zahtevo podjetja weeConomy.

(2) weeKupec odgovarja za vso nastalo škodo, ki jo utrpi podjetje weeConomy zaradi krivdne kršitve pogodbenih določb ali določb določenih z zakonom, po njegovi krivdi; vključno z zlorabo uporabe weeKartice/aplikacije weeApp in njenih podatkov.

7. Garancija

(1) Podjetje weeConomy se zavezuje, da bo weeKupec lahko uporabljal weeTržišče v skladu s splošnimi pogoji in določbami te pogodbe s potrebno skrbnostjo. Vedno si bo prizadevalo zagotoviti, da bodo njene storitve na voljo ves čas in bodo delovale brezhibno.

(2) Podjetje weeConomy ne prevzema odgovornosti za motnje v delovanju in prekinitve delovanja njenih storitev, kot so npr. čas in hitrosti prenosa, nenehna razpoložljivost spletnega mesta www.wee.com, s strani tretje osebe ali weePartnerja ustvarjene ali naložitvijo vsebine blaga in storitev, ki so na voljo pri njih, za popolno zaščita tržišča pred nepooblaščenim dostopom, zaščita pred škodljivo programsko opremo, virusi, neželeno pošto, trojanci, lažnimi napadi in drugimi kriminalnimi dejanji s strani tretjih oseb ter izgubo podatkov zaradi motenj.

(3) Podjetje weeConomy si pridržuje pravico, da začasno omeji svoje storitve za potrebe kakršnih koli tehničnih ukrepov (strežnik, omejitve zmogljivosti, vzdrževanje, varnost, posodobitve aplikacij itd.). Podjetje weeConomy bo o tem obvestilo weeKupca najpozneje en teden pred takšno omejitvijo.

(4) Podjetje weeConomy v nobenem trenutku ne zagotavlja, da so določeni proizvodi ali storitve na voljo v ponudbi pri weePartnerjih ali da so določeni trgovci povezani ter bodo ostali povezani z weeTržiščem ali da bo določeno število weePartnerjev ostalo povezano z weeTržiščem. Podjetje weeConomy tudi ne zagotavlja, da bodo vračila denarja, ki jih odobrijo weePartnerji, vedno enaka, ter da bodo vsi opravljeni nakupi in vse storitve weePartnerjev na voljo v sistemu vračila denar

8. Odgovornost

(1) Podjetje weeConomy je odgovorno le za škodo, ki jo je weeKupcu povzročilo samo, njeni zakoniti zastopnik ali zastopnik podjetja weeConomy zaradi naklepnosti in hude malomarnosti. Iz te omejitve odgovornosti so izključene škode nastale zaradi telesnih poškodb, zdravja in kardinalnih obveznosti. Kardinalne obveznosti vključujejo tiste, katerih kršitev bi ogrozila ustrezen pogodbeni namen in na katere se lahko torej weeKupec upravičeno sklicuje.

(2) Podjetje weeConomy ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja za vsebino, pravilnost, popolnost ali aktualnost (vključno z razpoložljivostjo izdelkov in storitev) oglasov, ki so jih ustvarili weePartnerji, niti za sklenitev, izpolnitev ali izvršljivost pogodbe med weePartnerjem, sklenjeno preko weeTržišča in weeKupcem. Podjetje weeConomy prav tako ni odgovorno za izdelke in storitve, ki so na voljo na weeTržišču (niti zaradi garancije, niti zaradi odgovornosti do odškodnine vezanih za izdelke ali druge zakonske določbe).

(3) Pogodbe v zvezi z nakupom se sklepajo izključno in neposredno med weeKupci in weePartnerji. Podjetje weeConomy ne objavlja vsebine ponudbe, ampak weePartner je izključno odgovoren za vsebino oglaševalskih besedil, izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede označevanja, obveznih zakonskih informacij in potrditvenih obveznosti pri prodaji na daljavo, obveznost zagotavljanja informacij o zakonski pravici do odstopa in vsebini njihovih pogojev.

9. Intelektualna lastnina, oglaševalski material in druge ugodnosti

(1) Vse pravice intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, imeni domen itd., ne glede na to, ali so registrirane ali ne) ostajajo last podjetja weeConomy ali njenih podeliteljev licence.

(2) Logotipi, blagovne znamke, besedila in druge vsebine na spletnem mestu www.wee.com ali na aplikaciji weeApp so zaščiteni z blagovno znamko in avtorskimi pravicami. weePartner ne sme uporabljati gradiva, vsebine ali blagovne znamke skupine wee - v celoti ali delno - v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način za svoje namene, zlasti ne za namene reprodukcije, distribucije, prodaje, licenciranja, kopiranja, objavljanja, deljenja ali predstavljanja , prenosa, prenove, spreminjanja, urejanja, prevajanja, prilagajanja ali kako drugače uporabljati brez dovoljenja skupine weeGroup.

(3) Vsa gradiva za predstavitev, oglaševanje, usposabljanje ter filmi (vključno s fotografijami) podjetja weeGroup so zaščitena z avtorskimi pravicami. weePartner jih ne sme v celoti ali deloma uporabljati v kakršni koli obliki brez izrecnega pisnega soglasja podjetja weeConomy, zlasti ne reproducirati, distribuirati, ali obdelovati, v kolikor to izrecno ni dovoljeno s temi splošnimi pogoji in določbami. weePartner lahko uporablja le gradiva, ki jih je podjetje weeConomy dalo na voljo za oglaševalske namene. Uporabljajo se tržne smernice podjetja weeConomy.

10. Deaktivacija

Če na weeRačunu weeKupca več kot dvanajstih zaporednih mesecih ni bilo narejene nobene dejavnosti in na njem ni pripisanega nobenega dobropisa, bo weeRačun deaktiviran. weeKupec prejme obvestilo o deativaciji vsaj en mesec pred tem.

11. Trajanje in odpoved pogodbe, posledice odpovedi

(1) Pogodba med weeKupcem in podjetjem weeConomy je sklenjena za nedoločen čas

(2) Pogodba se samodejno konča v naslednjih primerih:

 • po prenehanju pogodbenega razmerja s ponudnikom plačilnih storitev;
 • po prenehanju pogodbenega razmerja s podjetjem dedified, razen če teh storitev ne nadomesti drugo podjetje;
 • s smrtjo weeKupca.

(3) Pogodbo lahko prekine weeKupec osebno s 14-dnevnim odpovednim rokom od konca meseca. Odpoved mora biti pisna.

(4) Če obstajajo pomembni razlogi, imata obe stranki pravico odpovedati pogodbo brez odpovednega roka.

(a) Za weeConomy obstaja pomemben razlog, zlasti če:

i) obstajajo znaki, da weeKupec uporablja storitve podjetja weeConomy za nepogodbene namene;

ii) sodišče ali organ ima zakonsko veljavo, da preneha zagotavljati storitve weeKupcu;

iii) obstaja razlog za domnevo, da je weeKupec ob sklenitvi pogodbe posredoval neresnične ali nepopolne podatke;

iv) na zahtevo prevladujočega javnega interesa;

v) dokumenti in pošiljke weeKupcem, ki se vrnejo s pripombo "premaknjen", "pokojnik", "ni sprejet", "neznan" ali podobno in weeKupec ne popravi napačno vnešenih podatkov v roku 30 dni od zahteve, da to stori;

vi) weeKupec ne izpolni svoje obveznosti odstranjevanja v skladu z odstavkom 6 (1), in se ista ali primerljiva krivda ponovno zgodi po kršitvi dolžnosti;

vii) če weeKupec nasprotuje spremembi pogojev pogodbe.

(b) Za weeKupca obstaja pomemben razlog, zlasti če

i) podjetje weeConomy krivdno izpelje trajno bistveno kršitev pogodbe in kljub pisnemu opozorilu weeKupca kršitve ne odpravi v razumnem roku;

ii) proti podjetju weeConomy se začne postopek zaradi insolventnosti, odprtje se zavrne zaradi pomanjkanja sredstev, podjetje weeConomy postane plačilno nesposobno ali se v okviru izključitve poda ustrezna izjava o plačilni nesposobnosti.

(5) V primeru odpovedi pogodbe se bo weeRačun s strani ponudnika plačilnih storitev zaprl. Obstojoči dopropis weeKupca se bo s strani Mangopay po odbitih pristojbinah prenesel na naveden bančni račun weeKupca.

12. Sprememba pogodbenih pogojev

(1) Podjetje weeConomy si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje pogodbe, če nastanejo interesi podjetja weeConomy, ki to upravičujejo. Spremembe bodo weeKupcu sporočene v ustrezni obliki in se štejejo za odobrene brez ugovora v 30 dneh po odpremi.

(2) Šteje se, da so spremembe sprejete, če podjetje weeConomy (glede kontaktnih podatkov, navedenih v 1. členu, odstavek 2 teh splošnih pogojev in določil) od weeKupca ne prejme ugovora v zakonsko določenem času. Podjetje weeConomy bo o spremembi obvestilo weeKupca. Prav tako bo podjetje weeConomy na svojem spletnem mestu objavilo spremembe določb, na katere je vplivala sprememba Splošnih pogojev in določil, kot tudi celotno novo različico splošnih pogojev in določil ter o tem obvestila weeKupca skladno z načinom, določenim v točki 12 (1) teh splošnih pogojev in določil.

(3) weeKupec mora sprejeti spremembe pogodbenih pogojev iz tehničnih in obratovalnih razlogov, če so ti ugodni za weeKupca ali prinašajo zanemarljivo zmanjšanje učinkovitosti, ne da bi to vplivalo na bistvene določbe pogodbenega razmerja. Poleg tega so dovoljene spremembe, ki so potrebne zaradi zakonskih zahtev (nadzorni zakon, davčno pravo itd.) Ali sodnih odločb.

13. Druge določbe

(1) Podjetje weeConomy komunicira z weeKupcem po elektronski pošti ali z objavo informacij na veljavnem spletnem mestu.

(2) Pomožne pogodbe, spremembe ali dopolnitve teh pogojev, posebnih določb ali drugih pogodbenih dokumentov zahtevajo, da je pisni obrazec ob upoštevanju strožjih zakonskih predpisov pravno učinkovit. To velja tudi za opustitev zahteve po obrazcu za besedilo.

(3) Podjetje weeConomy si izrecno pridržuje pravico, da v izpolnjevanje svojih obveznosti iz te pogodbe vključi tretje osebe ali da v celoti ali delno prenese poslovne dejavnosti na tretje osebe. Podjetje weeConomy lahko pogodbo prenese tudi na tretje osebe brez soglasja weeKupca.

(4) weeKupec lahko s pisno privolitvijo podjetja weeConomy prenese samo posamezne ali vse pravice in obveznosti iz te pogodbe na tretje osebe.

(5) Ti pogoji so bili sestavljeni v nemškem jeziku. Nemški jezik je odločilen za vse potrebne razlage in morebitne pravne spore. Vsak prevod je samo za lažjo razlago in ni pravno zavezujoč.

(6) Če ena ali več določb teh splošnih pogojev in določb ni učinkovitih, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določb in vseh pogodb, sklenjenih pod temi splošnimi pogoji in določili. Neučinkovita določba se nadomesti z učinkovito, ki ustreza prvotni določbi. To ustrezno velja za regulativne vrzeli.

14. Veljavno pravo in pristojnost

(1) Za pogodbeno razmerje med podjetjem weeConomy in weeKupcem, vključno s temi pogoji, velja izključno švicarsko pravo, razen njegovih kolizijskih pravil in izključitve prava Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga.

(2) Kraj pristojnosti je odvisen od veljavnih zakonskih določb.