Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
pre zákazníkov weeMember
(Stav 07.2020)

Obsah

 1. Oblasť platnosti a zmluvní partneri
 2. Registrácia a uzatvorenie zmluvy
 3. Platobný styk, WEE
 4. Cashback
 5. Povinnosti zákazníka weeMember
 6. Porušenie zmluvy, zneužitie
 7. Záruka
 8. Ručenie
 9. Nehmotné tovary, reklamné prostriedky a ostatné príspevky
 10. Dĺžka trvania zmluvy a ukončenie zmluvy, následky ukončenia zmluvy
 11. Zmena zmluvných podmienok
 12. Ostatné dohody
 13. Aplikovateľné právo a príslušnosť súdu

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre zákazníkov weeMember

(Stav 07.2020)

Skupina wee sprostredkúva prostredníctvom elektronickej platformy (ďalej len „obchodný priestor wee - weeMarktplatz__“) online maloobchodníkom a kamenným maloobchodníkom (ďalej spoločne len "__weePartneri") zákazníkov (ďalej len "weeMember"), ktorí môžu súčasne profitovať z cashback systému firmy weeConomy. Cashback systém pozostáva zo spätných úhrad (ďalej len "cashback"), ktoré dostávajú zákazníci weeMembri, keď nadobudnú prostredníctvom obchodného priestoru wee tovary a iné služby od weePartnerov. Cashback môže byť rozsiahlo použitý ako platobný prostriedok.

1. Oblasť platnosti a zmluvní partneri

Tieto VOP platia len pre účasť weePartnera v obchodnom priestore a cashback systéme. VOP platia pre všetky účty, ktoré budú od on-line publikovania zaregistrované alebo už pre existujúce účty, ktorých majitelia dodatočne súhlasili s ich platnosťou.

(2) Zmluvný partner zákazníka weeMember je spoločnosť weeConomy AG. Burgstrasse 8, 8280, Kreuzlingen, Švajčiarsko. IČ DPH: CHE-114.819.805 (Úrad obchodného registra v kantóne Thurgau), Tel: + 41 71 688 6863, e-mail: info@wee.com (ďalej len "weeConomy").

(3) Predpokladom pre účasť v obchodnom priestore wee weeMarktplatz a cashback systéme je registrácia a uznanie týchto VOP. Protichodné podmienky weePartnera sa neuznávajú.

2. Registrácia a uzatvorenie zmluvy

Pre účasť v obchodnom priestore wee a cashback systéme je potrebná registrácia zákazníka weeMember a uznanie týchto VOP. weeMember sa registruje na webovej stránke www.wee.com alebo vo weeAplikácii pre mobilné rádiové prístroje („__weeAplikácia__“) poslaním vyplneného registračného formulára. Zákazník je povinný starostlivo a pravdivo vyplniť registračný formulár.

(2) Oprávnenie registrovať sa majú fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18. Rok života a majú bydlisko v Nemecku. Pre registráciu je potrebné uviesť nasledovné informácie:

 • Priezvisko, meno, e-mailová adresa, dátum narodenia a štátna príslušnosť, ako aj krajina bydliska,
 • Kópiu platného úradného preukazu vlastníka (napr. občiansky preukaz, pre príslušníkov tretích krajín v Európskej únii cestovný pas).

(3) Po odoslaní Vášho prihlásenia dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu link pre potvrdenie prihlásenia. Až s potvrdením tohto linku prichádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Vami a spoločnosťou weeConomy, pokiaľ spĺňate podmienky účasti pre weeServices. Všetky zadania je možné kedykoľvek zmeniť až do momentu odoslania Vašich prihlasovacích údajov.

(4) weeConomy zabezpečí dodržiavanie povinnosti vyplývajúce z Nariadenia o ochrane osobných údajov. Detaily sú upravené v Smernici o ochrane osobných údajov, ktorú treba v rámci registrácie vziať na vedomie.

(5) Po ukončení registrácie a uznania týchto VOP bude zákazníkovi weeMember pridelené neprenosné číslo zákazníka a osobný účet zákazníka weeMember ("mywee") sa aktivuje v obchodnom priestore wee. Prostredníctvom oblasti weemy dostáva weeMember po zriadení platobného účtu u poskytovateľa platieb (č. 3) prístup k jeho platobnému účtu („weeAccount") pre realizáciu platobného styku. Zákazníci weeMember môžu so svojím užívateľským účtom a heslom pristupovať do ich oblasti weemy cez aplikáciu („weeApp"), ktorá je k dispozícii prostredníctvom IOS a androidu alebo prostredníctvom webovej stránky www.wee.com. Zákazník weeMember dostáva súčasne prístup k jeho weeÚčtu prostredníctvom oblasti weemy. Užívateľské meno a heslo budú určené zákazníkom weeMember v rámci procesu registrácie.

(6) Soločnosť weeConomy si vyhradzuje v jednotlivých prípadoch právo odmietnuť registráciu zákazníka weeMember bez uvedenia dôvodov. Registrácia v obchodnom priestore wee je pre zákazníka weeMember bezplatná.

(7) Namiesto registrácie má zákazník weeMember aj možnosť dostať svoju personalizovanú kartu zákazníka („__weeKartu__“). Táto obsahuje zákaznícke číslo, ktoré sa s následnou registráciu cez weeAplikáciu alebo webovú stránku stane neprenosné. S weeKartou sa môže weeMember preukázať u weePartnerov ako weeMember, aby dostal WEE. Alternatívne sa môže weeMember preukázať weeKartou, ktorá je elektronicky uložená vo weeAplikácii. V prípade, že sa weeMember nezaregistruje do troch mesiacov od prvého použitia karty, stráca weeKarta tri mesiace po jej prvom použití svoju platnosť. Prípadný kredit prepadá po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty.

(8) Ak dostane weeMember weeKartu s vyššie uvedeným kreditom, má potom nárok na kredit z weeKarty, ak sa do troch mesiacov od momentu, kedy dostal weeKartu, zaregistruje. Kredit na weeKarte bude vedený až do zaregistrovania weeKarty na internom účte a dovtedy ho nebude weeMember môcť použiť. Po ukončenej registrácii sa pripíše kredit na weeÚčet zákazníka weeMember. Takýto vopred dobitý kredit nemôže byť vyplatený.

(9) V prípade, že nepríde k úplnej a včasnej registrácii, vráti sa vyššie uvedený kredit na weeKartách, ktoré rozdávajú weePartneri príslušnému weePartnerovi späť. V prípade, že weeKarty vydala spoločnosť weeConomy, vráti sa kredit spoločnosti weeConomy.

3. Platobný styk, WEE

__(1) Platobný styk pre cashback platby poskytuje licencovaná spoločnosť pre poskytovanie platobných služieb Mangopay S.A. Luxemburg (ďalej len "Mangopay"). Na to je potrebné otvorenie platobného účtu v Mangopay, pri ktorom je potrebná spoluúčinnosť zákazníka weeMember. Detaily sú uvedené v zmluvných podmienkach spoločnosti Mangopay, ktoré musí weePartner akceptovať. Pri otvorení platobného účtu dostáva weePartner podporu spoločnosti dedified Germany UG, Berlin (ďalej len "dedified"), ktorej zmluvné podmienky je taktiež potrebné akceptovať.

__(2) Zákazníci weeMember môžu využívať účet weeAccount rozsiahlo pre platby všetkých druhov. Platby je možné potom realizovať len vtedy, ak je na weeÚčte (weeAccount) určitý kredit. Platobné účty sú vedené vo WEE. Jedno WEE zodpovedá jednému euru resp. eurocentu. Predplatené kredity nie sú úročené. __

__(3) Zákazník weeMember udeľuje s akceptovaním týchto VOP svoj súhlas s postúpením informácií uvedených v č. 2 ods. 2 spoločnostiam dedified a Mangopay pre účel otvorenia platobného účtu. __

PDF: FRAMEWORK AGREEMENT FOR PAYMENT SERVICES MANGOPAY

PDF: TERMS AND CONDITIONS DEDIFIED (GTC)

PDF: PRIVACY NOTICE

(4) weeConomy nemá žiaden prístup k účtu zákazníka.

4. Cashback

weeMember dostáva pri kúpe tovarov a/alebo služieb u weePartnerov (ďalej ako "základný obchod") proti predloženiu svojej weeKarty alebo weeAplikácie WEE. U kamenných základných obchodov príde k dobropisovaniu priamo zo strany weePartnera, u online obchodov, dobropisuje cashback spoločnosť weeConomy po pripísaní príslušnej sumy cashbacku weePartnerom. V prípade, že vyjde niektorá suma na tri alebo viac desatinných miest, bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

(2) Predpokladom pre dobropisovanie WEE je uzatvorenie základného obchodu u jedného z weePartnerov. Výšku dobropisovaného cashbacku určuje pre základné online obchody spoločnosť weeConomy, u kamenných základných obchodov weePartner a tieto sú zverejnené na webovej stránke www.wee.com.

(3) Pre online nákupy u weePartnerov je cashback dobropisovaný najprv na internom účte a označený v oblasti weemy ako ‘nespracovaný‘. Konečné pripísanie prebehne pripísaním platby weePartnera v spoločnosti weeConomy.

(4) Spoločnosť weeConomy si vyhradzuje v nasledovných prípadoch požadovať WEE od weeMembra alebo sich ich zúčtovať s dobropisovanými nárokmi z ďalších základných obchodov:

 • v prípade porušenia povinností zákazníka weeMember vyplývajúcich z týchto VOP alebo
 • v prípade zneužitia cashback systému.

5. Povinnosti zákazníka weeMember

Zmeny osobných a osobných údajov weeMembra treba zo strany weeMembra bezodkladne oznámiť spoločnosti weeConomy príslušným opravením dotknutých údajov v jeho časti mywee.

(2) Zákazník weeMember je povinný jeho oblasť weemy chrániť pred neoprávneným prístupom zo strany tretích subjektov, údaje pravidelne zabezpečovať pred stratou údajov a prístupové údaje, heslá, ako aj PIN starostlivo uchovávať a neposkytnúť tretím subjektom. Je povinný dodržať všetky publikované bezpečnostné pokyny, aby si zachoval prípadné nároky v prípade straty WEE.

(3) Zákazník weeMember je povinný bezodkladne oznámiť stratu prístupových údajov alebo hesiel alebo znaky zneužitia jeho weeÚčtu.

6. Porušenie zmluvy, zneužitie

Zákazník weeMember je povinný odstrániť porušovanie zmluvných podmienok alebo ustanovení kogentného práva bezodkladne po oznámení, avšak najneskôr do 14 dní od vyzvania zo strany spoločnosti weeConomy.

(2) Zákazník weeMember ručí pre škody, ktoré je potrebné nahradiť v súlade so všeobecnými utanoveniami, ktoré vzniknú spoločnosti weeConomy zavineným porušením zmluvných ustanovení alebo ustanovení kogentného práva zo strany zákazníka weeMember; toto zahŕňa predovšetkým aj neoprávnené používanie (zneužitie) weeKarty/weeAplikécie a jeho prístupových údajov.

7. Záruka

Záruka

(1) Spoločnosť weeConomy sa zaväzuje voči zákazníkovi weeMember prevádzkovať obchodný priestor wee v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a s ponúknutou starostlivosťou a neustále sa snaží o neustálu a bezproblémovú dispozičnosť ich služieb.

(2) weeConomy nepreberá žiadnu záruku za priebežné a bezporuchové fungovanie služieb, ako ani za určité prenosové časy rýchlosti, neprestajnú dispozičnosť webovej stránky www.wee.com, tretími subjektmi alebo inými weePartnermi vytvorené respektíve u nich vyhľadateľné obsahy a výkony, absolútnu ochranu obchodného priestoru wee pred nedovoleným prístupom, ochranu pred škodlivým softvérom, vírusmi, spamom, trójskym koňom, phishingovými útokmi a iným kriminálnym správaním tretích subjektov, ako ani stratou údajov v dôsledku porúch.

(3) Pre prípadnú realizáciu technických opatrení (server, limity kapacity, údržba, bezpečnosť, aktualizácie aplikácií atď.) si spoločnosť weeConomy vyhradzuje právo na dočasné obmedzenie svojich služieb. Spoločnosť weeConomy upozorní zákazníkov weeMember najneskôr týždeň pred takým obmedzením.

(4) Spoločnosť weeConomy nezabezpečuje, že určité tovary a služby weePartnerov bude možné kúpiť v určitom čase alebo že určití obchodníci budú zaregistrovaní v systéme obchodného priestoru wee alebo že v ňom ostanú zaregistrovaní alebo že určitý počet wePartnerov bude alebo ostane zaregistrovaný do obchodného priestoru wee. Spoločnosť weeConomy ďalej nezaručuje, že cashback poskytovaný zo strany weePartnera bude vždy poskytovaný v rovnakej výške alebo že sa cashback systém bude vzťahovať na všetky tovary a služby weePartnera.

8. Ručenie

Za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi weeMember v dôsledku spoločnosti weeConomy, zákonného zástupcu alebo pomocníkov plnenia spoločnosti weeConomy, ručí weeConomy len v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti. Výnimkou z tohto obmedzenia ručenia sú škody vyplývajúce z ujmy na živote, tele alebo zdraví, ako aj porušenia základných povinností. K základným povinnostiam patria také povinnosti, ktorých porušenie by ohrozilo príslušný účel zmluvy a na ktorých plnenie sa zákazník weeMember môže preto oprávnene spoľahnúť.

(2) Spoločnosť weeConomy nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí ani za obsah, správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť (vrátane dispozičnosti produktov a služieb) inzerátov publikovaných weePartnermi, ani za realizáciu, plnenie albo presaditeľnosť zmluvy uzatvorenej prostredníctvom obchodného priestoru wee s weePartnerom. Spoločnosť weeConomy neručí ani za produkty a služby ponúkané v obchodnom priestore wee (buď zo záruky, ručenia alebo náhrady škody, ručenia za produkty alebo iných zákonných ustanovení).

(3) Zmluvy v súvislosti s kúpou sú realizované výlučne medzi weeMembrom a weePartnermi. Publikované inzeráty nie sú v žiadnom prípade ponukou spoločnosti weeConomy. V súvislosti s kúpou nie je spoločnosť weeConomy ani maklérom ani zástupcom weePartnerov, ani kupujúcim alebo predávajúcim produktov a služieb, ktoré sú ponúknuté prostredníctvom obchodného priestoru wee ku kúpe. Za obsah publikovaných textov, splnenie zákonných označovacích povinností, kogentných zákonných informačných a potvrdzujúcich povinností v diaľkovom odbyte, informačnej povinnosti ohľadne zákonného práva na odstúpenie od zmluvy a obsah obchodných podmienok sú zodpovední výlučne weePartneri.

9. Nehmotné tovary, reklamné prostriedky a ostatné príspevky

Všetky duševné vlastnícke práva (vrátane autorských práv, patentov, značiek, názvov domén atďm nezávisle od toho, či sú zapísané alebo nie) ostávajú vlastníctvom spoločnosti weeConomy alebo poskytovateľa licencie.

(2) Logá, značky, texty a ostatné obsahy na webovej stránke www.wee.com alebo vo weeAplikácii sú chránené z hľadiska práv na ochranné značky a autorských práv. weePartneri nesmú materiály, obsahy alebo značky skupiny weeGruppe porovnávať – ani celkom ani čiastočne – ani ich žiadnym spôsobom ani v žiadnej forme používať, predovšetkým ich nesmú rozmnožovať, šíriť, predávať, poskytovať licenciu, distribuovať, kopírovať, publikovať, streamovať, verejne uvádzať, prenášať, obnovovať, meniť, spracúvať, prekladať, upravovať alebo iným spôsobom neoprávnene užívať, len v prípade, že spoločnosť weeConomy vopred výslovne súhlasila s používaním.

(3) Všetky prezentačné, reklamné, školiace a filmové materiály atď. (vrátane fotografií) skupiny weeGruppe sú autorsky chránené. Nesmú byť v akejkoľvek forme zákazníkom weeMember bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti weeConomy zhodnocované, predovšetkým nesmú byť rozmnožované, šírené, verejne sprístupňované alebo spracúvané, ani celkom ani jednotlivé časti.

10. Deaktivácia

Ak sa nezaregistrujú počas vyše dvanástich za sebou nasledujúcich mesiacov žiadne aktivity zákazníka weeMember na jeho weeÚčte (weeAccount) a ak na weeÚčte nie je žiaden kredit, bude daný weeÚčet deaktivovaný. weeMember dostane o tom najneskôr mesiac vopred patričnú informáciu.

11. Duration and termination of the agreement, consequences of termination

(1) Zmluva uzatvorená medzi weePartnerom a spoločnosťou weeConomy sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2) Zmluva končí automaticky v nasledovných prípadoch:

 • ukončením zmluvného vzťahu s poskytovateľom platieb;
 • ukončením zmluvného vzťahu s dedified, pokiaľ nebudú služby poskytované spoločnosťou dedified nahradené inou spoločnosťou;
 • smrťou zákazníka weeMember.

(3) Zákazník weeMember môže zmluvu vypovedať riadnou výpoveďou k poslednému dňu v mesiaci, s výpovednou lehotou 14 dní. Textová forma je dostačujúca.

(5) Obe strany majú v prípade existencie závažných dôvodov právo na okamžité mimoriadne vypovedanie zmluvy.

(a) Dôležitý dôvod pre weeConomy existuje predovšetkým vtedy, ak:

i) existujú náznaky, že weeMember využíva služby spoločnosti weeConomy pre účely, ktoré sú v rozpore so zmluvou;

ii) príslušný súd alebo úrad voči weeConomy právoplatne nariadi, už neposkytovať weeMembrovi služby;

iii) ak existuje dôvod predpokladať, že weePartner pri uzatvorení zmluvy uviedol nesprávne alebo neúplné údaje;

iv) ak si to vyžadujú prevažujúce verejné záujmy;

v) ak sa vracajú písomnosti a zásielky určené pre zákazníka weeMember späť s poznámkou "presťahovaný", "zomrel", "neprevzatá", "neznáma" alebo podobné a weeMember neopraví chybné údaje na základe výzvy v priebehu 30 dní;

vi) der weeMember včas nesplní svoju povinnosť odstránenia v súlade s č. 6 (1) týchto VOP alebo po porušení povinnosti príde neskôr k tomu istému alebo porovnateľnému zavinenému porušeniu;

vii) ak weeMember nesúhlasí so zmenou zmluvných podmienok;

(b) Pre weeMembra existuje dôležitý dôvod predovšetkým, ak

i) spoločnosť weeConomy zapríčinila a neustále závažne porušuje zmluvu a napriek primeranému písomnému napomenutiu zo strany weeMembra to neodstráni;

ii) voči spoločnosti weeConomy je zahájené insolvenčné konanie, zahájenie je zamietnuté z dôvodu nedostatku majetku, spoločnosť weeConomy sa stane insolventnou alebo v rámci exekúcie bude vydané príslušné vyhlásenie o insolventnosti.

(5) V prípade zmluvnej podmienky bude weeÚčet (weeAccoung) poskytovateľom platieb zrušený a existujúci kredit weeMembra bude vyplatený so zrážkou prípadných poplatkov Mangopay na bankový účet, ktorý uvedie.

12. Zmena zmluvných podmienok

Spoločnosť weeConomy si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zmluvné podmienky, ak je to zdôvodnené oprávnenými záujmami spoločnosti weeConomy. Zmeny budú zákazníkovi weeMember oznámené zo strany spoločnosti weeConomy najneskôr 30 dní pred okamihom nadobudnutia platnosti a upozornením na dotknuté ustanovenia.

(2) Zmeny sa považujú za akceptované, ak spoločnosť weeConomy neobdrží do navrhovaného okamihu vstúpenia zmien do platnosti žiadnu námietku zo strany weeMembra (poslanú na kontaktné údaje uvedené v č. 1. odsek (2) týchto VOP). Na to upozorní spoločnosť weeConomy zákazníka weeMember vo svojej ponuke na zmenu podmienok. Okrem toho zverejní weeConomy porovnanie zmien VOP dotknutých ustanovení, ako aj úplné znenie nových VOP na svojej internetovej stránke a pošle ich weeMembrovi spôsobom uvedeným v bode 12. odsek (1) týchto VOP.

(3) weeMember musí akceptovať zmeny zmluvných podmienok z technických a prevádzkových dôvodov, pokiaľ sú tieto pre zákazníka weeMember výhodné alebo ak spôsobia aj zanedbateľné zníženie výkonu bez toho, aby tým boli dotknuté závažné ustanovenia zmluvného vzťahu. Ďalej sú dovolené zmeny, ktoré sú potrebné v dôsledku zákonných predpisov (napr. Zákon o praní špinavých peňazí, právo na dozor, daňové právo atď.) alebo nariadení súdu.

13. Ostatné ustanovenia

Spoločnosť weeConomy komunikuje so zákazníkom (weeMember) zásadne e-mailom alebo zverejnením pokynov na aktuálnej webovej stránke.

(2) Vedľajšie dohody, zmeny alebo doplnenia k týmto VOP, predovšetkým ustanovenia alebo iné zmluvné dokumenty, si vyžadujú s výhradou ustanovení v č. 11 týchto VOP, ako aj prísnejších zákonných predpisov pre svoju právnu účinnosť textovú formu. Toto platí aj pre ustanovenie, ktorým sa ruší potreba textovej formy.

(3) Spoločnosť weeConomy si výslovne vyhradzuje právo využiť pri plnení svojich povinností z tejto zmluvy tretie subjekty alebo preniesť obchodnú prevádzku celkom alebo čiastočne na tretie subjekty. Spoločnosť weeConomy môže okrem toho preniesť zmluvu bez súhlasu weePartnera na tretie subjekty.

(4) weeMember môže preniesť jednotlivé alebo všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy výlučne len po písomnom súhlase spoločnosti weeConomy na tretie subjekty.

(5) Tieto VOP boli vyhotovené v nemeckom jazyku. Pre prípadné potrebné vysvetlenie je smerodajné znenie v nemeckom jazyku. Všetky preklady slúžia len ako pomôcka na čítanie a nemajú žiadnu právnu záväznosť.

(6) V prípade, že sa stane jedno alebo viaceré ustanovenia týchto VOP neúčinné, netýka sa to účinnosti ostatných ustanovení a všetkých zmlúv uzatvorených v súlade s týmito VOP. Neúčinné ustanovenie bude nahradené účinným ustanovením, ktoré zodpovedá významu pôvodného ustanovenia. To platí patrične aj pre neobsiahnuté ustanovenia.

14. Aplikovateľné právo a súdna príslušnosť

(1) Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou weeConomy a weePartnerom, vrátane týchto VOP, podlieha výlučne švajčiarskemu právu s vylúčením jeho kolíznych noriem a s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách a o medzinárodnej kúpe tovaru.

(2) Súdna príslušnosť sa riadi podľa príslušne aplikovateľných zákonných ustanovení.